The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
ดาวน์โหลด
24 ก.ค. 2565   68 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
06 ก.ค. 2565   78 ครั้ง
ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2565   87 ครั้ง
ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2565   100 ครั้ง
ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์
ดาวน์โหลด
09 มิ.ย. 2565   102 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล word
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2564   647 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล pdf
ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2564   822 ครั้ง
แบบสร้างและขอจัดตั้งมัสยิดบอ.1
ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564   587 ครั้ง
แบบมอบหมายให้กอจ.ไปดำเนินการคัดเลือก
ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2564   854 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2564   694 ครั้ง
แบบสมัคร/ยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2564   673 ครั้ง
เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม
ดาวน์โหลด
18 ม.ค 2564   8,192 ครั้ง
คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)
ดาวน์โหลด
18 ม.ค 2564   1,063 ครั้ง
ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ.
ดาวน์โหลด
18 ม.ค 2564   1,343 ครั้ง
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563   880 ครั้ง
แบบขอจัดตั้งกองทุนรากาต
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563   849 ครั้ง
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563   1,025 ครั้ง
บัญชีรายชื่อ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดกระบี่ (ที่ได้รับจัดสรร)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ดาวน์โหลด
23 มี.ค. 2563   881 ครั้ง
แบบลาออกจากการเป็นสัปปุรษ
ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2562   1,096 ครั้ง
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล
ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2559   1,543 ครั้ง
เอกสารประกอบการประเมินมัสยิดรอบ 2
ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2559   1,874 ครั้ง
แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2
ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2559   1,920 ครั้ง
086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554