The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
13 พ.ย. 2562   218 ครั้ง

ประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบลกระบี่น้อย

ประชุมชมรมกรรมการประจำมัสยิดตำบลกระบี่น้อย/ตำบลกระบี่ใหญ่
วันที่ 13 พย 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์ บ้านบางขนุน อ เมือง จ กระบี่ ชมรมผู้นำศาสนาตำบลกระบี่น้อย จำนวน 10 มัสยิด นำโดย นายดะร่อหมาน กุลมาศ ประธานชมรม อิหม่ามมัสยิดบ้านน้ำจาน พร้อมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น 30 คน ประชุมประจำเดือน พย 2562 ในส่วนของคณะกรรมการอิสลามกระบี่ มีนายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมอิสลามฯ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ วาระประชุมของกรรมการอิสลามแจ้งเพื่อทราบ
1 เพื่อปรึกษาหารือกับกรรมการชมรมอิหม่ามเขตตำบลกระบี่น้อย
2 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
3 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารมัสยิด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของ กอจ กระบี่
แจ้งเพื่อทราบงานการกุศลในเขตตำบลกระบี่น้อย วันที่ 15-17 พย 2562
เรื่องเตรียมการรองรับการประเมินมัสยิดรอบ สาม
เรื่องติดตามการสอนเรียนการศึกษาของมัสยิดในเขตตำบล 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรฟัรดูอีน หลักสูตรฟัรดูกีฟายะห์ หลักสูตรผู้ใหญ่
เรื่องติดตามการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสตรีประจำมัสยิด
การติดตามโครงกานฮาลาลมูเก็ม
เรื่องการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด
เรื่องติดตามเงินบริจาคสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม
เรื่องการจัดทำทัเบียนสัปปุรุษ ออนไลน์
เรื่องการจัดการประชุมประจำเดือน
เรื่องระเบียบการจัดงานของมัสยิดต่างๆ
จบการประชุมเวลา 21:00 น วิรัช รายงานจากบ้านบางขนุน

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324