The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
21 ธ.ค. 2562   470 ครั้ง

กระบี่อบรมผู้ตรวจรับรองฮาลาลมูเก็ม

อบรมผู้ตรวจรับรองฮาลาลมูเก็ม
21 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ ภายใต้การบริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม คณะผู้ตรวจรับรองฮาลาลชุมชน(มูเก็ม) โดยมีนายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการฝ่ายไอซีที /ฮาลาล เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จากมัสยิดเขตอำเภอเมือง กระบี่จำนวน 58 มัสยิด มัสยิดละ 3 คน ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น มัสยิดละ 1 คน กรรมการมัสยิดฝ่ายฮาลาล 1 คน  ประธานอนุกรรมการสตรีประจำมัสยิด มัสยิด 1 คน มีผู้เข้าร่วม 150 คน โครงการฮาลาลชุมชน(มูเก็ม ) ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนได้เข้าใจถึงความเป็นฮาลาล และเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกผูประกอบการได้เข้าถึงกระบวนการรับรองฮาลาล และตัยยีบัน ในการผลิต การนำวัตถุดิบ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต ตามหลักการศาสนารับรอง และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อเลือกหา สินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลอย่างสะดวกและหลากหลายขึ้น และเพื่อยกระดับร้านอาหาร สินค้าผลิตภัณฑ์ไปสู่การรับรองมาตฐานฮาลาลของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (วิรัช สีหมุ่น) รายงาน

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324