The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
30 ธ.ค. 2562   204 ครั้ง

เปิดงานกุศลศรัทธา ที่เกาะลิบง

30 ธ.ค.2562
19:00 น. 
พิธีเปิดงานกุศลศรัทธาและร่วมบริจาค( วะกัฟ , WAGAF OR PUBLIC CHARITY) มัสยิดเกาะลิบง
อ.กันตัง จ.ตรัง
       วันที่ 29 ธ.ค.2562 เวลา 19:00-21:00 น. นายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จว.กระบี่ และในฐานะประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ร่วมงานการกุศล บริจาคสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และจริยธรรมอิสลาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 29-30 ธ.ค.2562 โดยทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงาน บรรยายพิเศษ พบปะผู้นำศาสนา และชาวเกาะชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ ณ มัสยิดบ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
       ในโอกาสนี้ ประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวถึงแผนงานโครงการ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนงานการศึกษา จริยธรรม อิสลาม งาน HALAL COMMMUNITY , ZAKAT APPLICATION, กองทุนซากาต ระบบสหกรณ์อิสลาม และธนาคารปลอดดอกเบี้ย  ( THE PRINCIPLES OF ISLAMIC COOPERATIVES: INTEREST-FREE BANK) การขับเคลื่อนงานธรรมจาริก( ดาวะห์)การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ ON LINE และการอยู่ร่วมกันในพหุสังคม
       พร้อมด้วย ท่านอาจารย์ ดลหลัา พยายาม นักวิขาการและนักศาสน
ธรรมผู้เขี่ยวชาญอิสลามศึกษาของกระบี่ และ รองประธาน กอจ.กระบี่ นายวิรัช และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบึ่ นายวิรัช สีหมุ่น  ผู้เขี่ยวชาญ IT กอจ.กระบี่
       อนึ่ง เกาะลิบง ประกอปด้วยมุสลิม เกือบ 100% เป็นเกาะสวรรค์ของนักเดินทาง มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเฉพาะ หาดทรายสวยงาม มี RESORTS และ HALAL HOME STAY แหล่งอนุรักษ์หญ้าทะเล และแหล่งพยูน( DUGONG CONSERVATION) เป็นเกาะที่สงบ สันติ เรียบง่าย ตามวิถีอ้สลาม ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษณ์วัฒนธรรมและจารีตประเพณีอิสลามอย่างยิ่ง

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324