The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
27 ก.พ. 2563   157 ครั้ง

รับคณะศึกษาดูงานจากยะลา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 63 รับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต บาละ อ กาบัง จ ยะลา จำนวน 25 คน ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าร้าชการ พนักงานของ อบต บาละ วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ต้อนรับบรรยายสรุป

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324