The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
04 มี.ค. 2563   221 ครั้ง

” แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ( POINTS-OF-PARITY AND POINTS-OF-DIFFERENCE) “

 4 มี.ค.2563
เวลา 10:00-12:00 น.
สรุปงานเสวนา เรื่อง” แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ( POINTS-OF-PARITY AND POINTS-OF-DIFFERENCE) “ ในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 ฮิจเราะห์ศักราช 1441 
        วันนี้ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาข้าราชการ เรื่อง “ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง “ โดยมี นายเดช ช่างเรือ กล่าวรายงาน และมีการนำเสนอหัวข้อดังกล่าวในรูปแบบการเสวนา เนื่องจากหัวข้อสัมมนานี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันทน์ จึงขอสรุปประเด็นสำคัญ แจ้งเวียนเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ ดังนี้ 
        1. นานอัสนาวี มมุคุระ ประธาน กอจ.กล่าวเปิดงานความว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ( SOCIAL ANIMAL) ต้องอยู่ร่วมกัน มักมีความคิดเป็นของตนเอง ความคิดถ้าอยู่ในใจจะไม่มีปัญหา แต่จะเกิดปัญหาเมื่อเสนอความเห็นออกมาสู่สาธารณะ ดังนัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ก่อนเราเสนอจึงควรหาเหตุผลเสียก่อน กล่าวคือต้องมีสติในการคิด และการกระทำ ต้องคิด แสวงหาจุดกลาง ก่อนพูด ดังนั้น เมื่อพูดออกไปแล้วต้องทำใจยอมรับกับผลของการกระทำที่พึงจะเกิดขึ้น ต้องทำความเข้าใจผู้อื่น จิดวิทยาของมนุษย์ เราต้องมีเหตุผล อย่าสร้างความแตกแยก ปรับมุมมองใหม่ว่าความขัดแย้งและความแตกต่างนั้นเป็นธรรมชาติ ทำอย่างใรเราจะอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ เป็นต้น
        2. นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนา และกล่าวขื่นชมบทบาททางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ของนายประสาร ศรีเจริญ และ นายพญอม จันทร์นิ่ม รวมทั้ง นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม 
        3. รายการเสวนา ประะกอปด้วย อาจารย์ ประสาร ( ชารีฟ) ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี อาจารย์ พญอม จันทร์นิ่ม ข้าราชการครูบำนาญ และประธานสภาวัฒนธรรม จว.กระบี่ โดยมี นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม ประธานที่ปรึกษาองค์กรศาสนา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
สรุปงานเสวนา เรื่อง” แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ( POINTS-OF-PARITY AND POINTS-OF-DIFFERENCE) “ ในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 ฮิจเราะห์ศักราช 1441 
        วันนี้ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาข้าราชการ เรื่อง “ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง “ โดยมี นายเดช ช่างเรือ กล่าวรายงาน และมีการนำเสนอหัวข้อดังกล่าวในรูปแบบการเสวนา เนื่องจากหัวข้อสัมมนานี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันทน์ จึงขอสรุปประเด็นสำคัญ แจ้งเวียนเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ ดังนี้ 
        1. นานอัสนาวี มมุคุระ ประธาน กอจ.กล่าวเปิดงานความว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ( SOCIAL ANIMAL) ต้องอยู่ร่วมกัน มักมีความคิดเป็นของตนเอง ความคิดถ้าอยู่ในใจจะไม่มีปัญหา แต่จะเกิดปัญหาเมื่อเสนอความเห็นออกมาสู่สาธารณะ ดังนัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ก่อนเราเสนอจึงควรหาเหตุผลเสียก่อน กล่าวคือต้องมีสติในการคิด และการกระทำ ต้องคิด แสวงหาจุดกลาง ก่อนพูด ดังนั้น เมื่อพูดออกไปแล้วต้องทำใจยอมรับกับผลของการกระทำที่พึงจะเกิดขึ้น ต้องทำความเข้าใจผู้อื่น จิดวิทยาของมนุษย์ เราต้องมีเหตุผล อย่าสร้างความแตกแยก ปรับมุมมองใหม่ว่าความขัดแย้งและความแตกต่างนั้นเป็นธรรมชาติ ทำอย่างใรเราจะอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติ เป็นต้น
        2. นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนา และกล่าวขื่นชมบทบาททางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ของนายประสาร ศรีเจริญ และ นายพญอม จันทร์นิ่ม รวมทั้ง นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม 
        3. รายการเสวนา ประะกอปด้วย อาจารย์ ประสาร ( ชารีฟ) ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักจุฬาราชมนตรี อาจารย์ พญอม จันทร์นิ่ม ข้าราชการครูบำนาญ และประธานสภาวัฒนธรรม จว.กระบี่ โดยมี นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม ประธานที่ปรึกษาองค์กรศาสนา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
  3.3 ข้อห้ามของพุทธและอิสลามมีความเหมือนกันอยู่จำนวนมาก จนบางสำนักคิดเชื่อว่า “องค์พระสัมมาพุธเจ้า อาจเคยเป็นหนึ่งในบรร ดานบี ที่มีจำนวนนับร้อยคน ส่วนนบีมี จำนวน 25 คน นั้น หมายถึงนบีที่เป็นศาสนทูต( THE MESSENGER) เท่านั้นเอง
            3.4 อาจารย์ประสาร ศรีเจริญ กล่าวว่าการศึกษาศาสนาซึ่งกันและกัน ไม่ถือเป็นบาป เป็นการแสวงหาความรู้ อิสลามมิไดจำกัดการเรียนรู้แต่เพียงศาสนาตนเอง การศึกษาที่หลากหลาย เช่น ศึกษาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ระเบียบ
นั้น มนุษย์สร้างขึ้น ย่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ส่วนหลักศาสนา พระเจ้าสร้างขึ้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ธรรมะของพระราชา หรือทศพิธราชธรรม 10 เป็นต้น
        4. อาจาย์พญอม จันทร์นิ่ม กล่าวถึงความรู้ในทางศาสนาเปรียบเทียบ โดยกล่าวว่า การแสวงจุดร่วม ก็คือการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ โดยยกตัวอย่างซูเราะห์ยาซิน การทำประโยชน์ ไม่ต้องคำนึงถึงเวลาและดวงดาว( ซูเราะห์ ที่ 46) หรือ กล่าวว่า ถ้าเราปิดตาเขา เขาจะเดินหลงทาง(66)  ซูเราะห์นี้คล้ายกับ “ หลักอวิชชา” ทางพุทธ ที่กล่าวว่า อย่าให้คนถูกครอบครองด้วยอวิชชา เพราะเขาจะเดินหลงทาง 
        5. วงเสวนา ได้อภิปรายร่วมกันเรื่อง การเรียนรู้จากกันและกันระหว่างศาสนา ที่สำคัญ เช่น คำแรกๆ ของบทสวดของชาวพุทธ คือ คำว่า” พุทธัง” แปลว่า”ความรู้ “ ในขณะที่โองการแรกๆของมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ก็คือคำสอนเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ การอ่านทำให้เกิดความสุข คนที่ไม่มีความรู้ คือคนตาบอด และการจะสมานรักใคร่ ทำความรู้จักกัน ระหว่างชนต่างศาสนิก ก็จำต้องอาศัย “ ความรู้” ความรู้นั้น หมายถึงรู้จักตนเอง รู้จักคนอื่น และทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน และวงเสวนาได้อภิปรายร่วมกันเรื่องการให้เกียรติและเคารพระหว่างพิธีกรรมของศาสนาอื่น อาทิ การเคารพศพ การศึกษาหลักธรรมศาสนาเปรียบเทียบ มิได้เป็นบาปดังที่เข้าใจกัน การเคารพศพชนต่างศาสนิก การที่ชาวพุทธไม่รับประทานอาหารต่อหน้าชาวมุสลิมที่ถือศีลอด รูปแบบการร่วมงานรัฐพิธี และการวางตนที่ถูกต้อง เป็นต้น
        6. อาจารย์พญอม จันทร์นิ่ม ได้แต่งกลอนแปดสร้างความสมานฉันทน์ ในบทเกริ่นว่า “ ขอเป็น กัลญาณมิตร จิตใจใส มอบหัวใจ สำแดง “แสวงจุดร่วม” พร้อม “สงวนจุดต่าง” อย่างสำรวม หัวใจสรวม สมานจิต เป็นมิตรแท้ “ และบทสรุปว่า “ แสวงหา จุดร่วม ร่วมสร้างขวัญ ร่วมสร้างสรรค์ สังคม อุดมค่า สงวนต่าง แนวทัศน์ ต่างศรัทธา ศาสนา จะเคียงคู่ สู่สันติธรรม” 
        ณ ห้องโถงชั้นล่าง มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

( นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ , เรียบเรียง , “สรุปงานเสวนา เรื่อง “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ในงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 39 
ฮิจเราะห์ศักราข 1441” , กระบี่, 4 มี.ค.2563 , 17:00 น.)

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324