The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
26 ก.ย. 2564   63 ครั้ง

ประชุมคณะอนุกรรมการมุสลิมะห์ระดับอำเภอ

วันที่ 26 กันยายน 2564 
เวลา 10 .00น ณ ห้องประชุม ร้านอาหารนามิชาย 
อ  วิรัตน์ เเละเล็ม เลขา กอจ กระบี่  เป้นประธานที่ประชุม  อ วิรัช สีหมุ่น  ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ  กอจ  กระบี่   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพมุสลิมกระบี่  เพื่อติดตามและทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าเรียนแต่ละอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน
ติดตามรายงานผลการตอบรับผู้เข้าเรียน  หาเเนวทางการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาศักยภาพสตรีในด้านอื่น

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324