The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ


ย้อนกลับ

อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่


อำเภอ/เขต:

ตำบล/แขวง

มัสยิด

สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน

ชาย
หญิง
รวม
ปากน้ำ 1 74 53 127
กระบี่น้อย 8 2,498 2,361 4,859
กระบี่ใหญ่ 2 138 133 271
เขาคราม 8 2,895 2,658 5,553
เขาทอง 8 1,847 1,681 3,528
ไสไทย 9 3,064 2,921 5,985
อ่าวนาง 7 2,614 2,514 5,128
หนองทะเล 10 3,410 3,113 6,523
คลองประสงค์ 5 2,427 2,306 4,733
รวม 58 18,967 17,740 36,707

รายชื่อมัสยิด อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่

จำปาสระ
ทะเบียนเลขที่: 001 ตำบล/แขวง: เขาทอง
ด่ารุ้ลยาดีด(บ้านคลองไครใต้)
ทะเบียนเลขที่: 116 ตำบล/แขวง: เขาคราม
ดินแดงน้อย
ทะเบียนเลขที่: 187 ตำบล/แขวง: หนองทะเล
ทรายขาว
ทะเบียนเลขที่: 101 ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
นูญูมูลมูฮาญีรีน หนองถั่วแรด
ทะเบียนเลขที่: 188 ตำบล/แขวง: เขาคราม
นู้รุลซอละฮฺ์ บ้านเขาตั้ง
ทะเบียนเลขที่: 050 ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
นูรุ้ลยันนะห์(เขาค้อม)
ทะเบียนเลขที่: 140 ตำบล/แขวง: เขาคราม
นูรุ้ลยากีน(บ้านคลองกำ)
ทะเบียนเลขที่: 083 ตำบล/แขวง: คลองประสงค์
นูรุลลอฮฺ
ทะเบียนเลขที่: 165 ตำบล/แขวง: หนองทะเล
นูรุ้ลอีสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 164 ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
นูรุ้ลอีหม่าน(บ้านไร่)
ทะเบียนเลขที่: 117 ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
นูรุ้ลฮูดาห์
ทะเบียนเลขที่: 189 ตำบล/แขวง: ไสไทย
บ้านคลองกรวด
ทะเบียนเลขที่: 162 ตำบล/แขวง: เขาทอง
บ้านคลองจิหลาด
ทะเบียนเลขที่: 008 ตำบล/แขวง: ไสไทย
บ้านคลองประสงค์
ทะเบียนเลขที่: 019 ตำบล/แขวง: คลองประสงค์
บ้านคลองม่วง
ทะเบียนเลขที่: 091 ตำบล/แขวง: หนองทะเล
บ้านคลองหิน
ทะเบียนเลขที่: 070 ตำบล/แขวง: ไสไทย
บ้านคลองเนียง
ทะเบียนเลขที่: 155 ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
บ้านคลองแห้ง
ทะเบียนเลขที่: 007 ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
บ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)
ทะเบียนเลขที่: 072 ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
บ้านทุ่ง
ทะเบียนเลขที่: 002 ตำบล/แขวง: เขาคราม
บ้านนานอก
ทะเบียนเลขที่: 021 ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
บ้านน้ำจาน
ทะเบียนเลขที่: 023 ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
บ้านนูรุ้ลฮูดา(เขาคราม)
ทะเบียนเลขที่: 095 ตำบล/แขวง: เขาคราม
บ้านย่านสบ้า
ทะเบียนเลขที่: 182 ตำบล/แขวง: กระบี่ใหญ่
บ้านหนองทะเล
ทะเบียนเลขที่: 005 ตำบล/แขวง: หนองทะเล
บ้านหน้าหมี
ทะเบียนเลขที่: 108 ตำบล/แขวง: หนองทะเล
บ้านหว่างคลอง
ทะเบียนเลขที่: 006 ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
บ้านอ่าวน้ำเมา
ทะเบียนเลขที่: 022 ตำบล/แขวง: ไสไทย
บ้านเกาะกลาง
ทะเบียนเลขที่: 009 ตำบล/แขวง: คลองประสงค์
บ้านเกาะกวาง
ทะเบียนเลขที่: 136 ตำบล/แขวง: หนองทะเล
บ้านเกาะพีพี
ทะเบียนเลขที่: 071 ตำบล/แขวง: อ่าวนาง
บ้านเขากลม
ทะเบียนเลขที่: 010 ตำบล/แขวง: หนองทะเล
บ้านเขาขาว
ทะเบียนเลขที่: 094 ตำบล/แขวง: เขาคราม
บ้านแหลมป่อง
ทะเบียนเลขที่: 003 ตำบล/แขวง: หนองทะเล
บ้านแหลมสอม
ทะเบียนเลขที่: 075 ตำบล/แขวง: หนองทะเล
บ้านแหลมโพธิ์
ทะเบียนเลขที่: 069 ตำบล/แขวง: ไสไทย
บ้านในไร่
ทะเบียนเลขที่: 080 ตำบล/แขวง: หนองทะเล
บ้านไหนหนัง
ทะเบียนเลขที่: 004 ตำบล/แขวง: เขาคราม
ประชาบำรุง
ทะเบียนเลขที่: 104 ตำบล/แขวง: เขาทอง
ประชาพัฒนา(บ้านช่องเขา)
ทะเบียนเลขที่: 157 ตำบล/แขวง: เขาทอง
พัฒนาอิสลามท่าพรุ
ทะเบียนเลขที่: 129 ตำบล/แขวง: เขาทอง
มะขามทอง
ทะเบียนเลขที่: 012 ตำบล/แขวง: เขาทอง
มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
ทะเบียนเลขที่: 067 ตำบล/แขวง: ไสไทย
มาดินะฮ์ กระบี่ เขตเทศบาล
ทะเบียนเลขที่: 192 ตำบล/แขวง: ปากน้ำ
มู่ยาฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 193 ตำบล/แขวง: กระบี่น้อย
ยามาอาตุ้ลอิสลาม (บ้านนาไทย)
ทะเบียนเลขที่: 203 ตำบล/แขวง: อ่าวนาง