The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

ย้อนกลับ

อำเภอ/เขต: เกาะลันตาตำบล/แขวง: คลองยาง


ตำบล/แขวง:

รายชื่อมัสยิด

สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน

ชาย
หญิง
รวม
ดารู้ลเอียะห์ซาน 258 241 499
นูรุ้ลอีหม่านบ้านท่าควน 180 153 333
บ้านคลองยาง 229 207 436
บ้านหลังโสด(ลันตา) 272 198 470
มุสลิมสามัคคีบ้านขุนรายา 303 220 523
อักมาลุดดีน (บ้านเขาฝาก) 200 202 402
อัลยุมอ้าตุลอิสลาม 298 277 575
อามีนันมุสลีมีน 486 458 944
ไทยอิสลามสามัคคี(บ้านโคกยูง) 314 273 587
รวม 2,540 2,229 4,769

รายชื่อมัสยิด อำเภอ/เขต: เกาะลันตาตำบล/แขวง: คลองยาง

ดารู้ลเอียะห์ซาน
ทะเบียนเลขที่: 145 ตำบล/แขวง: คลองยาง
นูรุ้ลอีหม่านบ้านท่าควน
ทะเบียนเลขที่: 141 ตำบล/แขวง: คลองยาง
บ้านคลองยาง
ทะเบียนเลขที่: 038 ตำบล/แขวง: คลองยาง
บ้านหลังโสด(ลันตา)
ทะเบียนเลขที่: 169 ตำบล/แขวง: คลองยาง
มุสลิมสามัคคีบ้านขุนรายา
ทะเบียนเลขที่: 076 ตำบล/แขวง: คลองยาง
อักมาลุดดีน (บ้านเขาฝาก)
ทะเบียนเลขที่: 061 ตำบล/แขวง: คลองยาง
อัลยุมอ้าตุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 137 ตำบล/แขวง: คลองยาง
อามีนันมุสลีมีน
ทะเบียนเลขที่: 081 ตำบล/แขวง: คลองยาง
ไทยอิสลามสามัคคี(บ้านโคกยูง)
ทะเบียนเลขที่: 077 ตำบล/แขวง: คลองยาง