The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

ย้อนกลับ

อำเภอ/เขต: คลองท่อมตำบล/แขวง: ทรายขาว


ตำบล/แขวง:

รายชื่อมัสยิด

สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน

ชาย
หญิง
รวม
ดารุสสลาม(ทรายขาว) 176 153 329
นูรุ้ลอีหม่าน(บ้านโคกแค) 134 98 232
บ้านทรายขาว 361 345 706
บ้านทับควาย 347 259 606
บ้านบ่อม่วง (บ้านตก) 485 501 986
บ้านห้วยลึก 971 1,004 1,975
มัสยิดนูรุ้ลฮีดาย๊ะห์ ต้นกอ รอจดทะเบียน 114 65 179
มัสยิดบ้านทุ่งล้อ(ยามี้อุ้นอิสลาม) 266 183 449
มุสลิมพัฒนา(บ้านท้ายพรุ) 178 157 335
ส้ออีฮี้น(บ้านทุ่งคา) 511 482 993
อุ้มมาตุ้ลอิสลามียะห์ 216 192 408
รวม 3,759 3,439 7,198

รายชื่อมัสยิด อำเภอ/เขต: คลองท่อมตำบล/แขวง: ทรายขาว

ดารุสสลาม(ทรายขาว)
ทะเบียนเลขที่: 175 ตำบล/แขวง: ทรายขาว
นูรุ้ลอีหม่าน(บ้านโคกแค)
ทะเบียนเลขที่: 159 ตำบล/แขวง: ทรายขาว
บ้านทรายขาว
ทะเบียนเลขที่: 082 ตำบล/แขวง: ทรายขาว
บ้านทับควาย
ทะเบียนเลขที่: 166 ตำบล/แขวง: ทรายขาว
บ้านบ่อม่วง (บ้านตก)
ทะเบียนเลขที่: 045 ตำบล/แขวง: ทรายขาว
บ้านห้วยลึก
ทะเบียนเลขที่: 044 ตำบล/แขวง: ทรายขาว
มุสลิมพัฒนา(บ้านท้ายพรุ)
ทะเบียนเลขที่: 195 ตำบล/แขวง: ทรายขาว
ส้ออีฮี้น(บ้านทุ่งคา)
ทะเบียนเลขที่: 074 ตำบล/แขวง: ทรายขาว
อุ้มมาตุ้ลอิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 114 ตำบล/แขวง: ทรายขาว