The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

ย้อนกลับ

อำเภอ/เขต: เหนือคลองตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา


ตำบล/แขวง:

รายชื่อมัสยิด

สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน

ชาย
หญิง
รวม
บ้านติ่งไหร 340 318 658
บ้านบัวะ บ้านเกาะปู 492 468 960
บ้านหลังเกาะ 158 143 301
บ้านเกาะจำ(รอจดทะเบียน) 107 112 219
บ้านเกาะฮั้ง 181 159 340
อัลก้อบาตีล (บ้านคลองเตาะ) 284 257 541
เกาะนกคอม 235 250 485
รวม 1,797 1,707 3,504

รายชื่อมัสยิด อำเภอ/เขต: เหนือคลองตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา

บ้านติ่งไหร
ทะเบียนเลขที่: 058 ตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา
บ้านบัวะ บ้านเกาะปู
ทะเบียนเลขที่: 056 ตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา
บ้านหลังเกาะ
ทะเบียนเลขที่: 135 ตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา
บ้านเกาะจำ(รอจดทะเบียน)
ทะเบียนเลขที่: 1005 ตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา
บ้านเกาะฮั้ง
ทะเบียนเลขที่: 131 ตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา
อัลก้อบาตีล (บ้านคลองเตาะ)
ทะเบียนเลขที่: 105 ตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา
เกาะนกคอม
ทะเบียนเลขที่: 055 ตำบล/แขวง: เกาะศรีบอยา