The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

ย้อนกลับ

อำเภอ/เขต: เหนือคลองตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน


ตำบล/แขวง:

รายชื่อมัสยิด

สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน

ชาย
หญิง
รวม
ด้ารุลฮูดา (หาดยาวใต้) 209 208 417
ด้ารุสสลาม 51 53 104
บ้านคลองยวน 561 586 1,147
บ้านคลองรั้ว 536 452 988
บ้านตลิ่งชัน 167 175 342
บ้านหลังด้าดา 516 487 1,003
มัสยิดนูหรนอิสลาม(บ้านหาดยาว) 190 219 409
มัสยิดมูซอลลี บ้านปากหรา 109 109 218
อัสซอหาบะห์ (ปากหรา)รอจดทะเบียน 168 145 313
รวม 2,507 2,434 4,941

รายชื่อมัสยิด อำเภอ/เขต: เหนือคลองตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน

ด้ารุลฮูดา (หาดยาวใต้)
ทะเบียนเลขที่: 118 ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
ด้ารุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 186 ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
บ้านคลองยวน
ทะเบียนเลขที่: 020 ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
บ้านคลองรั้ว
ทะเบียนเลขที่: 013 ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
บ้านตลิ่งชัน
ทะเบียนเลขที่: 016 ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
บ้านหลังด้าดา
ทะเบียนเลขที่: 054 ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน
มัสยิดมูซอลลี บ้านปากหรา
ทะเบียนเลขที่: 073 ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน