The Islamic Committee Of Krabi

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ย้อนกลับ
19 ธ.ค. 2559  1,861 ครั้ง
เอกสารไฟล์แนบ

ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจ าปี 2559

ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจ าปี 2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554