The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ย้อนกลับ
04 ก.ค. 2562  560 ครั้ง
เอกสารไฟล์แนบ

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา
ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท กระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดกระบี่ (ที่ได้รับจัดสรร)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
0 ครั้ง 23 มี.ค. 2563   กอจ.
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
299 ครั้ง 23 มี.ค. 2563   กอจ.
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
250 ครั้ง 23 มี.ค. 2563   กอจ.
การขอจัดตั้งกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ ประจำมัสยิด
245 ครั้ง 23 มี.ค. 2563   กอจ.
ขอเชิญร่วมงานวันเอกภาพมุสลิมกระบี่ ครั้งที่1
825 ครั้ง 04 ก.ค. 2562   กอจ.
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา
561 ครั้ง 04 ก.ค. 2562   กอจ.
ฮาลาลกระบี่รับรอง เดือนธันวาคม 2561
834 ครั้ง 28 ธ.ค. 2561   กอจ.
ตารางการอบรมนายทะเบียนมัสยิดจังหวัดกระบี่
1,207 ครั้ง 07 ก.ย. 2561   กอจ.
ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจ าปี 2559
2,664 ครั้ง 19 ธ.ค. 2559   กอจ.
เชิญร่วมงานอิดิ้ลอัดฮาครั้งที่ 6
2,629 ครั้ง 16 ส.ค. 2559   กอจ.
ขอเชิญร่วมงานฮาลาลกระบี่
4,989 ครั้ง 08 มี.ค. 2559   กอจ.
แจ้งเข้าอบรม
5,037 ครั้ง 04 มี.ค. 2559   กอจ.
086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554