The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดและสัปปุรุษ มัสยิดบ้านหลังด้าดา

คณะกรรมการ

นายวิชัย มาศโอสถ

อิหม่าม

นายวิเชษฐ์ บุตรเส็ม

คอเต็บ

นายบันดล มาศโอสถ

บิหลั่น

นายวิชัย มาศโอสถ

เลขานุการ

นายสุปวีณ์ สาโรจน์

ฝ่ายการศึกษา

นายย่าบิดีน พายุ

ฝ่ายกิจการฮาลาล

นายปรีชา สาโรจน์

ฝ่ายวิชาการ

นายพิพบ อาจหาญ

ฝ่ายซะกาติและสังคมสงเคราะห์

นายเกษม บ่อหนา

ฝ่ายการเงิน

นายสมเกียรติ กุลยวน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายประวิทย์ บ่อหนา

ฝ่ายทะเบียน

นายหลี ชายเชื้อ

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายจงรักษ์ สามารถ

ฝ่ายประสานงาน

นายหมูด โวหาร

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นายส้อแหล้ มาศโอสถ

ฝ่ายสตรีและเยาวชน

นางวิลัยวรรณ มาศโอสถ

ประธานอนุกรรมการสตรี

นางสาวกันทิรา บ่อหนา

รองประธานอนุกรรมการสตรี 1

นางม่าเหรี้ยม สาโรจน์

รองประธานอนุกรรมการสตรี 2

นางสาวชลธิชา ไชยรัตน์

อนุกรรมการเลขานุการ

นางซีหร้อ ช่างใต้

อนุกรรมการฝ่ายการเงิน

นางสาวอังคณา เพ็ชรรักษ์

อนุกรรมการฝ่ายการศึกษา

นางสาวก้อสี้อ๊ะ สาโรจน์

อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล

นางสาวศิริรัตน์ เครือทอง

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

นางกันยารัตน์ คลองยวน

อนุกรรมการซากาติสังคมสงเคราะห์

นางสาวมณฑา สาโรจน์

อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวสุภาพร มาศโอสถ

อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน

นางร้อย๊ะ ชาติไทย

อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

นางสมจิตร สายแดง

อนุกรรมการฝ่ายประสานงาน

นางสาวศิริยา บ่อหนา

อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นางสาวอุไรรัตน์ มาศโอสถ

อนุกรรมการฝ่ายสตรีและเยาวชนมัสยิดบ้านหลังด้าดา
ที่ตั้งเลขที่: 54  หมู่ที่: 6  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน 
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรศัพท์: 0852932278
จำนวนผู้เข้าชม: 9,611สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย