The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดและสัปปุรุษ มัสยิดบ้านหนองหลุมพอ
ที่ตั้งเลขที่:
 
หมู่ที่:
ถนน/ตรอก/ซอย:
 
ตำบล/แขวง:
คลองหิน 
อำเภอ/เขต:
อ่าวลึก  
จังหวัด:
กระบี่  
รหัสไปรษณีย์:
81110 
เบอร์โทรศัพท์:

ประวัติความเป็นมาฯ

ความเป็นมาของมัสยิดนี้เริ่มต้นจาก ... more


ข่าวประชาสัมพันธ์ ( แสดงทั้งหมด )

ไฟล์ ชื่อเรื่องฯ เปิด
ไม่มีข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม ( แสดงทั้งหมด )


no record found...มัสยิดบ้านหนองหลุมพอ
ที่ตั้งเลขที่:   หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: คลองหิน 
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 2,195086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554