The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดและสัปปุรุษ มัสยิดบ้านทุ่งพัฒนา
ที่ตั้งเลขที่:
170 
หมู่ที่:
ถนน/ตรอก/ซอย:
ตำบล/แขวง:
เกาะลันตาน้อย 
อำเภอ/เขต:
เกาะลันตา  
จังหวัด:
กระบี่  
รหัสไปรษณีย์:
81150 
เบอร์โทรศัพท์:
0622210901

ประวัติความเป็นมาฯ

มัสยิดบ้านทุ่งพัฒนา ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2546 เวลา 9:30น. โดย นายส้ามาแอน ธรรมจิตต์ ได้อุทิศที่ดินจำนวน 5 ไร่ 2งาน 43  ตารางวา ตามหลักฐาน นส3 ก.เลขที่1078 เลขที่ 203ได้ทำหนังสืออุทิศไว้ให้ ซึ่งตั้งอญุ่หมู่ที่ 39ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา โดยตั้งชื่ิอว่า มัสยิดบ้านทุ่งพัฒนา และได้รับใบอนุญาติมัสยดวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เป็นความพยายามของสัปบุรุษที่ได้ร่วมมือ รวมพลังก่อสร้างมัสยิดสำเร็จ ซึ่งมีรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ 1.นายศราวุฒิ แข็งแรง 2.นายห้าหรน ทับโทน 3. นายศิริศักดิ์ อาจหมั่น 4.นายหมาดหราบ ทิ้งนุ้ย 5.นายอับด้ลอาหลี รื่นเริง 6. นายก้อเฉม เหมพิทักษ์ 7. นายหมาดเดี้ย กิจหลัง 8. นายสมาต นันตสิน 9. นายภชงค์ วรรณแพทย์ 10.นาย อ้าหลี สมนึก 11. นายเฉด สัมริด 12.นายอัดลหว้าหาบ อาจหมั่น 13.นายซี่บาด เสาชะอม 14. นายก้อหนี เกตุรักษ์ 15. นายชิต อาหมั่น  16.นายร่อเสด คงเดิม 17.นายสวัสดิ์ แข็งแรง 18.นายดลล้ะ โปหลง  19 นายไพรัช เจ๊ะสัน 20. นายแฉะ วรรณแพทย์ และอีกหลายท่านที่ร่วกันก่อสร้าง โดยมีนายศราวุฒิ แข็งแรง เป็น โต๊ะอีหม่าม นายห้าหรน ทับโทน เป็น คอเต็บ และนายหมาดหราบ ทิ้งนุ้ย เป๋น บิหลั่น
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1เมื่อวันที่27 มกราคม 2554 นายหมาดหราบ ทิ้งนุ้ย ได้เสียชีวิตลงจึงมีการคัดเือกใหม่ให้นายประเสริฐ หมั้นด้าแหระ มาเป็นบิหลั่นแทน และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่3  เมื่อวันที่5 มิถุนายน 2556 นายศราวุฒิ แข็งแรงได้ลาออกจกการเป็นอิหม่าม ทำให้ตำแหน่งว่างลง นายประเสริฐ หมั่นด้าแหระ ทำหน้าที่รักษาการแทน เมื่อมีการคดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง นายศราวุฒิ แข็งแรง ก็ได้เ็นอิหม่ามสมัยที่สอง จนถึงปัจจุบัน 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ( แสดงทั้งหมด )

ไฟล์ ชื่อเรื่องฯ เปิด
ไม่มีข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม ( แสดงทั้งหมด )


no record found...


แผนที่นำทาง Google Map


มัสยิดบ้านทุ่งพัฒนา
ที่ตั้งเลขที่: 170  หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย: -  ตำบล/แขวง: เกาะลันตาน้อย 
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรศัพท์: 0622210901
จำนวนผู้เข้าชม: 2,142086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554