มัสยิดด้ารุลฮูดา (หาดยาวใต้) (ทะเบียนเลขที่: 118)

ประวัติความเป็นมาฯ

ประวัติความเป็นมามัสยิด

บ้านหาดยาวเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายทะเลมีชุมชนอยู่สองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งอยู่ทางทิศไต้ของหมู่บ้าน อีกกลุ่มอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ในขณะนั้นคนในหมู่บ้านประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเป็นหลัก ด้วยความมากของคนในชุมชนขณะนั้นชาวบ้านในชุมชนบ้านหาดยาวเหนือได้ปรึกษาหารือและประชุมหาแนวทางที่จะสร้างมัสยิดเพื่อเป็นสถานที่ละหมาดของคนในชุมชนขณะนั้น เพราะมีความลำบากที่จะไปมัสยิด ซึ่งมัสยิดที่จะไปละหมาดในขณะนั้น คือ มัสยิดบ้านคลองยวน ซึ่งมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จึงมีความลำบากในการเดินทาง ในเวลากลางคืน จากนั้นจึงได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างมัสยิด ภายหลังจากนั้นได้มีผู้เสนอให้ที่ดินเป็นสถานที่ก่อสร้างมัสยิด จึงได้นำเข้าที่ประชุมชาวบ้าน ครั้งต่อมาได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมปรากฎว่าในที่ประชุมได้ตกลงไปในทิศทางเดียวกันถึงเรื่องสถานที่ก่อสร้างมัสยิด ภายหลังจากที่ได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย ได้มีการดำเนินการทำการขุดบ่อน้ำไว้หนึ่งบ่อ เพื่อใช้น้ำในการก่อสร้างมัสยิดเป็นประการแรก ดังนั้นมัสยิดก็ได้ก่อสร้างขึ้นในสถานที่ที่ได้ตกลงไว้ ด้วยเหตุนี้ มัสยิดหาดยาวเหนือก็ได้ก่อสร้างขึ้นหลังหนึ่งในชุมชน ซึ่งมีชื่อว่า มัสยิดนูหรนอิสลาม (หาดยาวเหนือ) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

แผนที่นำทาง Google Map
มัสยิดด้ารุลฮูดา (หาดยาวใต้)
ที่ตั้งเลขที่: 218  หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน 
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรศัพท์: 0937675632
จำนวนผู้เข้าชม: 6,640