THE ISLAMMIC COMMITTEE OF PHANG-NGA

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการโรงเรียนคุณธรรม
3,392
08 มี.ค. 2559

แสดงทั้งหมด

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
เมืองพังงา 12 538 571 1,109
เกาะยาว 24 1,068 1,061 2,129
ตะกั่วทุ่ง 28 923 903 1,826
ตะกั่วป่า 6 1,867 1,732 3,599
คุระบุรี 15 2,779 2,662 5,441
ทับปุด 13 1,621 1,610 3,231
ท้ายเหมือง 8 621 555 1,176

รวม

106 9,417 9,094 18,511

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย