THE PROVINCIAL ISLAMIC COUNCIL OF RANONG

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

no record found...

มัสยิดและสัปปุรุษ

อำเภอ/เขต

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
เมืองระนอง 9 0 0 0
กะเปอร์ 6 0 0 0
สุขสำราญ 13 0 0 0

รวม

28 0 0 0

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย