MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,814 70,902 66,526 137,428
ชุมพร 7 153 311 324 635
ตรัง 152 3,639 7,220 7,028 14,248
นครศรีธรรมราช 132 4,590 10,886 10,288 21,174
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
ปัตตานี 6 2 2 0 2
พังงา 108 5,536 11,985 11,638 23,623
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,110 24,697
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,698 3,403
ยะลา 524 18,023 43,783 38,573 82,356
ระนอง 32 2,145 4,971 4,759 9,730
สตูล 241 15,512 33,070 31,908 64,978
สุราษฎร์ธานี 52 2,454 5,328 5,272 10,600
รวม 2,306 89,737 202,756 190,126 392,882

กิจกรรม


จังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงข่าว งานกระบี่ อันดามัน ฮาลาล เฟสติวัล 2024
กอจ.กระบี่ ร่วมกับ จังหวัดกระบี่ และหน่วยงาน ร่วมแถลงข่าว งานกระบี่ อันดามัน ฮาลาล เฟสติวัล 2024 ณ ห้องประชุม สนง.กอจ.กระบี่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวโครงการ กระบี่อันดามันฮาลาลเฟสติวัล ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันนี้ จากการับฟังการรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากประธานจัดโครงการ และประธานคณะแถลงข่าว และรู้สึกยินดีที่ทุกภาคส่วนเครือข่ายพันธมิตรฮาลาลทั้งในจังหวัดกระบี่ และ ๖ จังหวัดอันดามัน ได้ขับเคลื่อนความสัมพันธ์เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดกระบี่เป็นฮาลาลฮับ มีความร่วมมือใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น พร้อมหวังว่าจะร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะปี ๒๕๖๗ นี้ เป็นปีมหามงคลจังหวัดกระบี่มีการเฉลิมฉลอง ที่ชาวกระบี่ร่วมกันสร้างเมืองครบ ๑๕๒ปีและเป็นปีมหามงคลอีกวาระหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ผมขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันนโยบายวัฒนธรรมสร้างชาติ กระบี่ฮาลาลซอฟเพาเวอร์นี้ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งขออวยพรให้การขับเคลื่อนนโยบายและโครงการนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ .....ขอบคุณครับ กำหนดการแถลงข่าว โครงการ “กระบี่ อันดามัน ฮาลาล เฟสติวัล” ประจำปี ๒๕๖๗ วันอังคาร ที่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พิธีกรดำเนินการงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติ โดย อาจารย์นเรศ รื่นเริง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับปริก /อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ตามมีกำหนดการ ดังนี้ พิธีกรเชิญคณะผู้แถลงข่าวนำเสนอข้อมูลการจัดงานฯ ตามลำดับดังนี้ 1) นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเมืองกระบี่ ประธานในงานแถลงข่าว - กล่าวต้อนรับ - นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดกระบี่ นโยบายวัฒนธรรมสร้างชาติ ซอฟเพาเวอร์ของภาครัฐ นำเสนอสินค้า และบริการผลิตภัณฑ์ฮาลาล ยกระดับสนับสนุนผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี คลัสเตอร์อุตสาหกรรมฮาลาลทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม 2) นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานจัดโครงการฯ - วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ / กิจกรรมโครงการ 3) นายสุรัตน์ จรณะโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ - ภาพรวมกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฮาลาลพรีเมี่ยมตามนโยบายของรัฐบาล 4) รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขากระบี่ - การส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลพรีเมี่ยมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดกระบี่ 5) นายวุฒิสาร เจสาสน์ คณะกรรมการสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ - แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหารฮาลาลของสมาคมฯ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 6) นายชัยภัทร วสุนธรา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดกระบี่ ของสมาคมฯ -ตอบข้อซักถามผู้ร่วมแถลงข่าว -ร่วมชมวิดิทัศ ประชาสัมพันธ์งาน นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว -มอบของที่ระลึก ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน ที่ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ -ร่วมถ่ายรูป ที่ระลึก *เสร็จกิจกรรม 16 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
16 ก.ค. 2567 1
กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม. มัสยิดประชาบำรุง ต.เขาทอง
กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม. มัสยิดประชาบำรุง ต.เขาทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30-12.30 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ไปเป็นประธานการคัดเลือก กอม. มัสยิดประชาบำรุง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตำแหน่ง บิหลั่น และ กรรมการ 12 ท่าน มัสยิดประชาบำรุง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ นายอ้าหลี พึ่งหล้า กอจ.กระบี่ นายสังวร หลูโป กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการการคัดเลือก การดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่มมือจากพี่น้องสัปปุรุษเป็นย่างดี 12 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ #ฝ่ายงานเลขานุการ
โดย: กอจ. กระบี่
12 ก.ค. 2567 4
ฝ่ายทะเบียนกอจ.สฎ.คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บเเละกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลฮิจเราะฮฺ
วันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567 #สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี งานฝ่ายทะเบียน ฮัจยีดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนกอจ.สฎ.คัดเลือก คอเตบ และกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลฮิจญเราะฮฺหมู่ที่5 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกดังนี้ 1-นายอับดุลลอฮ ร่าหมาน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 2-นายรุสดี วิชา กรรมการคัดเลือก 3-นายวิรัช โต๊ะหลาง เลขากอจ.สฎ/กรรมการคัดเลือกเริ่มประชุมเวลา13.15น.แนะนำระเบียบ คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ขั้นตอน วิธีการ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งคอเตบ และกรรมการมัสยิด รวม2ท่านซึ่งการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในนามสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอขอบคุณอีหม่ามระบิล จิรคาน คณะกรรมการมัสยิดและสัปบุรุษทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้ทำข้าวหมกแพะเลี้ยงคณะของเราالحمدلله حياك الله وجزاكم الله خيرا اللهم امين #ฝ่ายทะเบียนกอจสฎ #ฝ่ายงานเลขานุการฯ
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
12 ก.ค. 2567 2
ประธาน กอจ.กระบี่ นำคณะจัดงานฮาลาล เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
ประธาน กอจ.กระบี่ นำคณะจัดงานฮาลาล เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา เพื่อรายงานความพร้อม 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะเข้าพบ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อรายงานความคืบหน้าความพร้อมการเตรียมจัดงานกระบี่อันดามันฮาลาล festival 2024 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2567 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ โดยมี นายว่าเหตุ มารยา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ หัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และ นายสมเดช ขยันการ รักษาการกรรมการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพบปะ โดยนายว่าเหตุ มารยา ประธานจัดงานกระบี่อันดามันฮาลาล festival 2024 ได้รายงานทราบความพร้อมเพื่อจัดแถลงข่าวในเร็วนี้ต่อไป ในการนี้นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้สอบถามความเห็นต่างๆและให้คำแนะนำในกรอบ การดำเนินการตามระเบียบที่เห็นสมควร 11 ก.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
11 ก.ค. 2567 1

ประชาสัมพันธ์


โดย: กอจ. ชุมพร
12 ก.พ. 2567 0
ขอเชิญนายทะเบียนมัสยิดอบรมระบบมัสยิดออนไลน์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญนายทะเบียนมัสยิดอบรมระบบมัสยิดออนไลน์ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร

โดย: กอจ. กระบี่
12 ส.ค. 2566 331 เปิดแนบไฟล์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โดย: กอจ. กระบี่
04 ส.ค. 2566 258 เปิดแนบไฟล์
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม

โดย: มัสยิดไทย.com
27 มิ.ย. 2566 1,799 เปิดแนบไฟล์
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word

โดย: กอจ. กระบี่
25 มิ.ย. 2566 413 เปิดแนบไฟล์
อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 865,348