MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ประชุม กอจ.หัวหน้าฝ่าย
ประชุม กอจ.หัวหน้าฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม กอจ กระบี่ ฝ่ายบริหาร รองประธาน กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญให้สอดคล้องตามด้านงบประมาณ ในการนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอันเป็นอามานะห์ของเรา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคน ที่จะต้องปฏบัติรักษาให้เป็นแบบอย่างไว้ซึ่งอามานะห์ ที่จะต้องถูกสอบสวนนั้น ให้ทุกบทบาทภารกิจ ตามพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ สกอจ.กระบี่ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒศักยภาพบุคลากรมัสยิด ส่งเสริมสวัสดิการ สนับสนุนการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสลาม ยึดระบบโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม และในการนี้ นายสมเดช ขยันการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดกระบี่ ได้รายงานความคืบหน้าความพร้อมของภารกิจงานโดยสรุป เพื่อส่งมอบงาน ต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และที่ประชุมเพื่อทราบ 23 พ.ค..2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
23 พ.ค. 2567 2
ฝ่ายกิจการฮาลาล กระบี่ อบรมประจำเดือน บุคลากรแก่ผู้ประกอบการ
ฝ่ายกิจการฮาลาล กระบี่ อบรมประจำเดือน บุคลากรแก่ผู้ประกอบการขอต่ออายุและขอใหม่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ อบรมแก่บุคลากร ผู้ประกอบการ ตามที่ยื่นขอต่ออายุและขอใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 23 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
23 พ.ค. 2567 2
คณะอุลามาอฺจากประเทศมาเลย์เซีย เข้าเยี่ยม ประธาน กอจ.กระบี่
คณะสภาอุลามาอฺ จากประเทศมาเลย์เซีย เข้าเยี่ยม ประธาน กอจ.กระบี่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะสภาอุลามาอฺ จากประเทศมาเลย์เซีย โดยในการนึ้มี รศ.ดร.โอมาร์ จะปะกียา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนี พร้อมด้วยคณะสภาอุลามาอฺนักวิชาการจากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมท่าน ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และร่วมหารือโครองการเผยแพร่อัลอิสลามและพัฒนาประขาคมเพื่อนำสันติสู่มนุษย์ชาติ โดยความร่วมมือของสภาอุลามาอฺ นักวิชาการ เตรียมการนักเผยแพร่ศาสนา จาก 5 ประเทศ ไทย กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในการนี้ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กิจนายวิรัชนายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการและนายทะเบียน กอจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือด้วย 20 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
20 พ.ค. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ ที่ปรึกษา ร่วมประชุมสมาพันธ์ กอจ.15 จ.ภาคใต้
ประธาน กอจ.กระบี่ ที่ปรึกษา ร่วมประชุมสมาพันธ์ กอจ.15 จ.ภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา 16 พฤษภาคม 2567 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในฐานนะที่ปรึกษา สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมสมาพันธ์ กอจ.15 จ.ภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา การประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา สาระสำคัญการประชุม 1)คำสั่งสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 2)คำสั่งสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ เพิ่มเติม ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 3)การจัดหางลประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ 4)การจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนให้กับครูสอนศาสนาตามมัสยิดต่างๆ 5)การของบประมาณสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัด 16พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
16 พ.ค. 2567 5
วัฒนธรรมจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยม ศอม. ในจังหวัดกระบี่
รองประธาน กอจ.กระบี่ ให้การต้อนรับคณะวัฒนธรรมจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยม ศอม. ในจังหวัดกระบี่ 16 พฤษภาคม 2567 ประธานกรรมกานอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะวัฒนธรรมจังหวัด ในการลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด( ศอม. ) ในจังหวัดกระบี่ ในวันนี้ วัฒนธรรมจังหวัด ลงตรวจเยี่ยม ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด นูรุลฮูดาห์ บ้านแหลมโพธิ์ และในการนี้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในฐานะคอเต็บประจำมัสยิด นูรุลฮูดาห์ บ้านแหลมโพธิ์ /รองประธานคณะกรรมการ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด นูรุลฮูดาห์ บ้านแหลมโพธิ์ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและกล่าวของคุณ 16 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
16 พ.ค. 2567 0
ที่ปรึกษาฝ่ายฮาลาล เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ ปาดิโอ กระบี่
ที่ปรึกษาฝ่ายฮาลาล เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการรับรองมาตรฐานฮาลาล 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ตามคำสั่งฝ่ายกิจการฮาลาลเรื่องที่ปรึกษาฮาลาลสถานประกอบการ เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการรับรองมาตรฐานฮาลาล วันนี้ เข้าตรวจประเมินให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ ปาดิโอ กระบี่ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 15 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
15 พ.ค. 2567 3
ประธาน กอจ.กระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิฯร่วมเปิดงานเมาลิดกลาง จ.ยะลา
ประธาน กอจ.กระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯร่วมเปิดงานเมาลิดกลาง จ.ยะลา ในภารกิจท่านจุฬาราชมนตรี พื้นที่ชายแดนใต้ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา.10.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมคณะปฏิบัติงานในภารกิจ ท่านจุฬาราชมนตรี ณ พื้นที่จังหวัดยะลา ในวันนี้ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา.10.00 น. ท่านอาจารย์อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ไปเป็นประธานพิธีเปิดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7 ระหว่างวันทึ่ 11-17 พฤษภาคม 2567 11พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
11 พ.ค. 2567 4
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมปฏิบัติภารกิจกับท่านจุฬาฯ พื้นที่ชายแดนใต้
ประธาน กอจ.กระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯร่วมปฏิบัติภารกิจกับท่านจุฬาราชมนตรี พื้นที่ชายแดนใต้ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา.08.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมคณะปฏิบัติในภารกิจ ท่านจุฬาราชมนตรี ณ จังหวัดยะลา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ คณะผู้บริหาร ครูู และนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา 11พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
11 พ.ค. 2567 0
ร่วมวางรากฐานอาคารตะฮ์ฟิสอัลกุรอ่าน พร้อมคณะท่านจุฬาฯ
ประธาน กอจ.กระบี่ พร้อมคณะท่านจุฬาราชมนตรี ร่วมวางรากฐานอาคารตะฮ์ฟิสอัลกุรอ่าน เมื่อ 10พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะท่านจุฬาราชมนตรี ร่วมวางรากฐานอาคารตะฮ์ฟิสอัลกุรอ่าน ร่วมบุญ ภาพประวัติอาคารตะฮ์ฟิสอัลกุรอ่าน โรงเรียนแสงธรรมอิสลาม จะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วางรากฐาน เมื่อ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. 12 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
10 พ.ค. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมต้อนรับจุฬาฯ เยี่ยมฮุจยาดไทยก่อนไปฮัจย์
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมต้อนรับจุฬาราชมนตรี เยี่ยมฮุจยาดไทยก่อนไปประกอบพิธีฮัจย์ 10พฤษภาคม 2567 เวลา 14.45 น ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรี ในการเยี่ยมฮุจยาดไทยก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา 10 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
10 พ.ค. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานพิธีดูอาอ์แก่ฮุจยาดไทยก่อนไปพิธีฮัจย์
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานพิธีอำนวยพรดูอาอ์แก่ฮุจยาดไทยก่อนไปประกอบพิธีฮัจย์ 10พฤษภาคม 2567 เวลา 13.45 น ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีนอำนวยพรดูอาอ์แก่ฮุจยาดไทยก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ เที่ยวบินที่ TG 8806 เวลา 13.45 น แก่ฮุจยาดก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา 10 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
10 พ.ค. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมอำนวยพรแก่ฮุจยาดไทยก่อนไปฮัจย์ 2567
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมดูอาอ์อำนวยพรให้กำลังแก่ฮุจยาดไทยก่อนไปประกอบพิธีฮัจย์ 10พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นเกียรติร่วมดูอาอ์ในการส่งให้กำลังแก่ฮุจยาดไทยก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ แก่ฮุจยาดก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9พ.ค.67 เที่ยวบินฮัจย์ เที่ยวที่ 3 วันที่ 9 พ.ค.2567 21.45 น.F36186/6187สายการบินไฟล์อเดล ซาอุดีอาระเบีย จากสนามบินหาดใหญ่ ไปมหานครมาดีนะฮ์ ซาอุฯ ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมดูอาอ์ในการส่งให้กำลังแก่ฮุจยาดก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ 10พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นเกียรติร่วมดูอาอ์อำนวยพรในการส่งให้กำลังแก่ฮุจยาดไทยก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ แก่ฮุจยาดก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9พ.ค.67 เที่ยวบินฮัจย์ เที่ยวที่ 3 วันที่ 9 พ.ค.2567 21.45 น.F36186/6187สายการบินไฟล์อเดล ซาอุดีอาระเบีย จากสนามบินหาดใหญ่ ไปมหานครมาดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.10 น. เที่ยว TG 8804 ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ 2567 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา 10 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
10 พ.ค. 2567 0
ประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อ.เมือง จ.กระบี่
กอจ.กระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อ.เมือง จ.กระบี่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อำเภอเมือง จ.กระบี่ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญด้านงบประมาณ และประชาสัมพันธ์งานต้อนรับอีดิ้นอัฎฮา ฮ.ศ.1445 ระหว่างวัน 5-9 มิถุนายน 2567 นี้ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ในการนี้ นายดะรอหมาน ดุลหมาด ประธานอิหม่าม อำเภอเมือง ได้รายงานผลการปฏิบัติของชมรม ที่ผ่านมา กล่าวขอบคุณประธานฯ และคณะ ต่อที่ประชุมทราบ 9 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
09 พ.ค. 2567 5
ประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อำเภออ่าวลึก
กอจ.กระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อำเภอเมืองกระบี่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าที่ กอท. ไปเป็นประธานการประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญด้านงบประมาณ และในการนี้ นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ว่าที่ กอท. ในนามประธานงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ ครั้งที่ 43 ได้แจ้งรายงานสรุปผลเบื่องต้น ต่อที่ประชุมทราบ 7 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
07 พ.ค. 2567 1
ประธาน กอจ.กระบี่ นำทบทวนคำปฏิญาณและทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ
ประธาน กอจ.กระบี่ นำทบทวนคำปฏิญาณตน และทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตน ชาวต่างชาติ และเป็นประธานทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ ผู้ชายมุสลิมชาวมาเลย์เซีย กับสาวไทย โดยมี นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ ทำการอ่านคุตบะหฺ์นิกะห์ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ กิจ.กระบี่ เป็นพยาย ร่วมกับแขกในพิธี ในการนี้ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้ดูอาอ์แก่คู่นะกิห์และแขกที่ร่วมในพิธีครั้งนึ้ด้วย 7 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
07 พ.ค. 2567 5
ประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อ.เหนือคลอง
กอจ.กระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อำเภอเหนือคอลง จ.กระบี่ ณ บาลาลบ้านไร่ใหญ่ ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญด้านงบประมาณ และประชาสัมพันธ์งานต้อนรับอีดิ้นอัฎฮา ฮ.ศ.1445 ระหว่างวัน 5-9 มิถุนายน 2567 นี้ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ในการนี้ นายสมพร มูลกุล ประธานอิหม่าม อำเภอเหนือคลอง ได้รายงานผลการปฏิบัติของชมรม ที่ผ่านมา กล่าวขอบคุณประธานฯ และคณะ ต่อที่ประชุมทราบ 7 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
07 พ.ค. 2567 1
ประชุมประจำเดือน กอจ.กระบี่ตามโครงสร้างแผนงาน พฤษภาคม 2567
ประชุมประจำเดือน กอจ.กระบี่ ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 2 พฤษภาคม 2567 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม กอจ กระบี่ ฝ่ายบริหาร รองประธาน กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายงาน กรรมการฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ในการนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอันเป็นอามานะห์ของเรา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคน ที่จะต้องปฏบัติรักษาให้เป็นแบบอย่างไว้ซึ่งอามานะห์ ที่จะต้องถูกสอบสวนนั้น ให้ทุกบทบาทภารกิจ ตามพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ สกอจ.กระบี่ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒศักยภาพบุคลากรมัสยิด ส่งเสริมสวัสดิการ สนับสนุนการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสลาม ยึดระบบโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม และได้มอบหมายให้ นายธัญญา เหล่าชาย รองประธาน กอจ.กระบี่ ได้ทำการกล่าวนาซีหัต แก่สมาชิก ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม สาระสำคัญการประชุม รายงานผลการปฏิบัติภารกิจของประธาน /กอจ.กระบี่ ประจ าเดือน เมษายน 2567 แผนการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด ประจ าเดือน พฤษภาคม 2567 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจ าเดือน เมษายน 2567 การจัดงานสานสัมพันธ์วันรายอฮัจย์ ครั้งที่ 4 วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2567 รายงานการปฏิบัติงานลงพื้นที่มัสยิดต่างๆตามที่ประธานมอบหมาย ( สรุปรายงานการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 น าเสนอโดย นายวิรัตน์ และเล็ม ขอมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดปร ะจ าเดือน พฤษภาคม 2567 มัสยิดสอลาฮุดดีน ทะเบียนที่ 179 หมู่ที่ 3 ต าบลแหลมสัก อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง อิหม่าม และคอเต็บ มัสยิด บ้านหว่างคลอง ทะเบียนที่ 6 หมู่ที่ 4 ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน มัสยิดเร่ารอตุ้ลอิสลาม (บ้านอ่าวน้ า) ทะเบียนที่ 106 หมู่ที่ 2 ต าบลแหลมสัก อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ท มัสยิด บ้านเขากลม ทะเบียนที่ 10 หมู่ที่ 7 ต าบล หนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน มัสยิด บ้านมูสา ทะเบียนที่ 139 หมู่ที่ 5 ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง กรรมการ 12 ท่าน มัสยิดท่าประดู่พัฒนา ทะเบียนที่ 124 หมู่ที่ ต าบล ห้วยน้ าขาว อ าเภอคลอง ท่อม จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง กรรมการ 12 ท่าน มัสยิดนูรุลฮูดาห์ ทะเบียนที่ 189 หมู่ที่ 6 ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จังหวัด กระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน มัสยิดบ้านแหลมกรวด ทะเบียนที่ 87 หมู่ที่ 8 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือ คลอง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง อิหม่าม คอเต็บ และ กรรมการ 12 ท่าน มัสยิดอ่าวบุนโตด ทะเบียนที่ 209 หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการ 12 ท่าน มัสยิดนูรอตนอิสลาม ทะเบียนที่ 78 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองหิน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน มัสยิดรอชีดะตุ้ลอิสลามียะห์(บ้านเขาดิน) ทะเบียนที่ 194 หมู่ที่ 4 ต าบลดิน อุดม อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง อิหม่าม และวาระอื่นๆ 2 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
02 พ.ค. 2567 7
ประธาน กอจ.กระบี่ เปิดโครงการเข้าสุนนะห์เยาวชนภาคฤดูร้อน
ประธาน กอจ.กระบี่ เปิดโครงการเข้าสุนนะห์เยาวชนภาคฤดูร้อน โดยสมาคมสตรีมุสลิมฯ ฝ่ายสตรีเยาวชนฯ องค์กรเครือข่าย โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าสุนนะห์(ขลิบหนังหุม้ปลายอวัยวะเพศชาย)เยาวชนภาคฤดูร้อน กล่าวเปิดโครงการ ดูอาอ์แก่เด็กๆ และเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการโดยสมาคมสตรีมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายสตรีเยาวชนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ องค์กรเครือข่าย โดยคณะแพทย์โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ ในการนี้ นางสาลินี เกกินะ นายกสมาคมสตรีมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน กล่าวขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือสนับสนุนทุกฝ่ายทุกคณะ และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการด้วย 1 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
01 พ.ค. 2567 5
ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เม.ย.67 สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ขอจงทรงพระเจริญ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้งแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจังหวัดกระบี่ สัปปุรุษมัสยิดจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 29 เมษายน 2567
โดย: กอจ. กระบี่
29 เม.ย. 2567 1
...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 851,898