มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไมตรี สช. สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม “คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่” เพื่อรับทราบและร่วมพิจารณา ดังนี้ 1.รับทราบ -แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) -การดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -กรมการศาสนาจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 50,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายงานขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.เพื่อพิจารณา -การพิจารณาคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัดกระบี่"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -การขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัตการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566- 2570) -การจัดกิจกรรมประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกระบี่ -การพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 1 ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 1 องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 1 อำเภอ ในการนี้ ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในฐานะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวาระที่กำหนด.
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2566 50
งานสานสัมพันธ์วันรายอฮัจยีกระบี่ครั้งที่๓
22 มิ.ย.66 เปิดงานแล้วอย่างเป็นทางการ สานสัมพันธ์วันรายอฮัจย์กระบี่ ครั้งที่ 3 ในความเมตตาแห่งพระเป็นเจ้าได้อำนวยความสว่างไสวร่มรื่นเรียบร้อยตลอดงาน الحمدلله امين ในการนี้ ท่านประมุขแห่งศาสนาจักรอิสลามมิกชนคนกระบี่ ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติต้อนรับ *นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองกระบี่ *องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย(พื้นที่์) *องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล *สมาคมการศึกษาฟันดูอีน จ.กระบี่ *สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ *สหกรณ์นูรุ้ลอิสลาม *สหกรณ์อิสลามบารอกะฮ์ *สหกรณ์อิสลามตันบียะห์ *สหกรณ์อิสลามษาะกอฟะห์ *สภาเครืองข่ายองค์กรมุสลิมกระบี่ *คณะกรรมการอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น *พี่น้องสัปปุรุษจังหวัดกระบี่ 209 มัสยิด นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กบ /อิหม่ามประจำมัสยิดกลาง/ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ณ ที่นี่.......สนง.กอจกระบี่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
22 มิ.ย. 2566 49
นายอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมงานสารสัมพันธ์วันรายอฮัจย์ ครั้งที่ 3
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายสุวิทย์ สุริยวงค์ นายอำเภอเมืองกระบี่ ให้เกียรติร่วมงานและพบปะพี่น้องมุสลิม ในงานสานสัมพันธ์วันรายอฮัจย์ ครั้งที่ 3 ณ มัสยิดกลางกระบี่ และอำนวยพรให้ผู้ที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอารเบีย การจัดงานฯในครั้งนี้ ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของทุกคน ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการศาสนาและมุ่งเน้นการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดีตามหลักการศาสนา นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าและอาหารมุสลิม ภายในงานพื้นที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ เป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่อีกทางหนึ่ง
โดย: กอจ. กระบี่
22 มิ.ย. 2566 138
ที่ปรึกษาร่วมประชุมใหญ่สภาการศึกษา จ.กระบี่
21 มิ.ย.2566 เวลา 13.00 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ. กระบี่ กรรมการที่ปรึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสามัญ ควบ 2 ปี มอบรางวัลแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษา จ.กระบี่ ณ โรงแรมกระบี่รอยัล สาระสำคัญวันนี้จากที่ประชุม คณะทำงานนวัตกรรมทางการศึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เน้นนวัตกรรมคุณธรรมนำความรู้ สู่เยาวชนคนเก่งคนดีมีคุณธรรมนำพาสังคม เด็กดีพัฒนาให้เก่งได้ทุกคนฯ เด็กเก่งจะพัฒนาให้เป็นเด็กดีได้ไม่ทุกคนฯ "เด็กดีศรีกระบี่" ศูนย์การเรียนรู้ฯ รองรับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียน ร่วมกับสถาบันการศึกษา
โดย: กอจ. กระบี่
21 มิ.ย. 2566 49
“มัสยิดกับการพัฒนาชุมชน”
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ในการขอความร่วมมือให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการมัสยิดเขตตำบลเขาคราม ในหัวข้อเรื่อง “มัสยิดกับการพัฒนาชุมชน” และ “บทบาทของอิหม่าม กรรมการมัสยิดในการบริหารจัดการศึกษา” ในการนี้นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ฝ่าย ICT) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสำนักงานฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อดังกล่าว
โดย: กอจ. กระบี่
13 มิ.ย. 2566 75
ประชุมสัญจรประจำเดือน ณ ห้องประชุมมัสยิดมิหต้าฮุสสอละห์ บ้านคลองโต๊ะหลัง ตำบลเกาะกลาง
วันนี้ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น-15.30 น กอจ.กระบี่ เขตเกาะลันตา ประกอบด้วย ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง รองปธ.กอจ.นายม่าหนาบ ซื่อตรง รองปธ.กอจ.นายอดุลย์ ผิวดี กอจ.นายนพดล ไบบาว กอจ.นายอาสัน กิ่งเล็ก กอจ.ร่วมกับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ตำบลเกาะกลาง 12 มัสยิด ตำบลคลองยาง 9 มัสยิด ประชุมสัญจรประจำเดือน ณ ห้องประชุมมัสยิดมิหต้าฮุสสอละห์ บ้านคลองโต๊ะหลัง ตำบลเกาะกลาง ขอขอบคุณทุกท่านผู้นำศาสนาทุกมัสยิดทั้งสองตำบล ที่ได้ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ …جزاكم الله خير الجزاء
โดย: กอจ. กระบี่
12 มิ.ย. 2566 67
สนง.กอจ.เชิญชวนถวายพระพรพระราชีนี 3 มิ.ย.66
สนง.กอจ.กระบี่ ขอเชิญพี่น้องมุสลิมสัปปุรุษจังหวัดกระบี่ทุกมัสยิดทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๖ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารใหม่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องสัปปุรุษจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
02 มิ.ย. 2566 51
รับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำยลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และนายอดิสรณ์ เกกินะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานฯ , ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบมัสยิดออนไลน์) เพื่อบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
31 พ.ค. 2566 91
ต้อนรับ ท่านสุธีรัส มนัสวกุล ประธานกรรมการอิสลาม จ.นนทบุรี
ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ท่านสุธีรัส มนัสวกุล ประธานกรรมการอิสลาม จ.นนทบุรี และคณะ /อ.สุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ" / อ.วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน /อ.สมเดช ขยันการ กอจ.กบ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ กอจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ และ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ในโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม(ฟัรดูอีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566
โดย: กอจ. กระบี่
02 พ.ค. 2566 108
ประชุมประจำเดือน กอจ 2 มค.66
วันที่ 2มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ที่ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ กระบี่ พร้อมกรรมการอิสลามกระบี่ จัดให้มีการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2566 ประธานในที่ประชุม ..........นายอัสนาวี มุคุระ.............................................................. ผู้กล่าวนาซีฮัต............................นายอัสนาวี มุคุระ............................................................................. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติภารกิจของประธาน/กอจ.กระบี่ ประจำเดือนธันวาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ชั้น 5 ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………. ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 การประชุมครั้งที่ 3/2566 ได้แนบมาให้ทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านได้ ตรวจสอบหากมีแก้ไขให้ แจ้งฝ่ายเลขานุการ และขอมติรับรองรายงานการประชุมฯจากที่ประชุมด้วย (เอกสารแนบ) ที่ประชุม ......................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 3.1 เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565 นำเสนอโดย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก (เอกสารแนบ 2) ที่ประชุม .........………………………………………………………..………………………………………….………………… 3.2 เรื่อง รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2565 นำเสนอโดย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก (เอกสารแนบ 3) ที่ประชุม .........………………………….………………………………………………………………………………… 3.3 เรื่อง แผนการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ประจำเดือนมกราคม 2566 (เอกสารแนบ 3 นำเสนอโดยนายเดช ช่างเรือ) ที่ประชุม ......………………………………………………………………………………………………………………… 3.4 เรื่อง รายงานการดำเนินงานสถานีวิทยุสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (นายสุนทร สีหมุ่น) ที่ประชุม 3.5 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ กอจ.กบ.ในรอบปี 2565 ที่ประชุม ให้จัดส่งภาย 15 มกราคม 66 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2565 4.1 เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 42 ที่ประชุม ......……………………………………………………………………………………………………………… 4.2 เรื่อง การดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมประเมินมัสยิดรอบที่ 3 (นายสุนทร สีหมุ่น) ที่ประชุม ......……………………………………………………………………………………………………………… 4.3 เรื่อง การออกระเบียบการจัดงานมัสยิด หรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางศาสนาในจังหวัดกระบี่ (นายวิรัตน์ และเล็ม) ที่ประชุม รับรอง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 5.1 เรื่อง เสนอขอมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประจำเดือน มกราคม 2565 5.1.1 มัสยิดรียาฎุสซอลีฮีน ทะเบียนที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บ และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม2565 นายดนหล้า พยายาม เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.2 มัสยิดบ้านคลองนิน ทะเบียนที่ 34 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่ง อิหม่าม และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.3 มัสยิดกลางตำบลคลองพน ทะเบียนที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บ และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม2565 นายก้าแหมน ลูกเหล็ม เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.4 มัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.5 มัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.6 มัสยิดบ้านดินแดงน้อย ทะเบียนที่ 187 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งอิหม่าม วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.7 มัสยิดบ้านหลังโสด ทะเบียนที่ 169 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.8 มัสยิดบ้านโล๊ะใหญ่ ทะเบียนที่ 35 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.2 เรื่อง พิจารณาสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล (โดยนายว้าเหตุ มารยา ) 1. ตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการ ดำเนินกิจการฮาลาล ข้อ 32 กำหนดประเภทการขอรับรองฮาลาล และขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ให้ใช้กับกิจการ จำนวน 10 ประเภท ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอรับรองฮาลาล ดังนี้ - ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 2 ราย ผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค 1.) บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ประเภท น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม กากปาล์ม (ขอต่ออายุ) การบริการ อาหารเครื่องดื่ม และครัวฮาลาล 5.) โรงแรม กระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท ประเภท ครัวฮาลาล (ขอต่ออายุ) 2. ตาม ข้อ 5.2(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอแล้วถูกต้อง และได้เสนอแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ข้อ 17) พร้อมกำหนดวัน เวลา ที่จะทำการตรวจ (ข้อ 20 วรรคสอง) ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ข้อ 21) ได้ออกตรวจรับรอง ดังนี้ 1. วันที่ 8 ธันวาคม 2565 มี นายอดิสรณ์ เกกินะ เป็นประธาน เข้าตรวจประเมิน บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด 2. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มี นายวิรัตน์ และเล็ม เป็นประธาน เข้าตรวจประเมิน โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท 3. แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการมีดังต่อไปนี้ 1. บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ผลการตรวจคณะกรรมการฝ่ายฮาลาล เสนอความเห็นควรรับรองฮาลาล จึงนำเรียนคณะกรรมการ พิจารณาให้การรับรองต่อไป มติที่ประชุม รับรอง วาระอื่นๆ ต้อนรับนายอำเภอเมืองกระบี่ คนใหม่ นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ในการเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 3 มกราคม 66
โดย: กอจ. กระบี่
02 ม.ค 2566 108
ผู้บังคับการตำรวจภูธรกระบี่เยี่ยมสวัสดีปี๖๖ แด่ท่านประธาน กอจ.กระบี่
เยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ พลตำรวจตรี ดร.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ ผุ้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมคารวะอำนวยพรสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แด่ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประมุขแห่งศาสนาจักรอิสลามมิกชนของคนจังหวัดกระบี่ พร้อมกันนี้มี อาจารย์สุนทร สีหมุ่น รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ /อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ / นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายไอซีที / นายอดิสรณ์ เกกินะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายซะกาตสังคมสงค์เคราะห์ และอิหม่ามอ้าหลี พึ้งหล้า ประธานกรรมการสหกรณ์นูรุ้ลอิสลาม ร่วมให้การต้อนรับ
โดย: กอจ. กระบี่
26 ธ.ค. 2565 100
คัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านช่องพลี
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00 -13:00 น. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนเลขที่ 32 ม 1 ตำบลอ่าวนาง อ เมือง จังหวัดกระบี่ ตามประกาศคำสั่งลงวันที่ 27 เดือนตุลาคม 2565 โดยมีทั้งหมด 5 คน 1 นายสุนทร สีหมุ่น ประธานกรรมการคัดเลือก 2 นายเจะอาหลี คมขำ รองประธาน 3 นายสมเกียรติ วะจิดี กรรมการ 4 นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการ 5 นายวิรัตน์ และเล็ม กรรมการและเลขานุการฯ ได้มีการประชุมปวงสัปปุรุษและดำเนินการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ 300 คนคุณสมบัติมีสิทธิ์คัดเลือก และมีการคัดเลือกโดยวิธีเปิดเผย โดยมีการเสนอชื่อ จำนวน 12 คน โดยนายไชยุทธ ดำดี สัปปุรุษ มีการยกมือรับรอง 98 คน ไม่มีการเสนอต่อในเวลา ผลการตัดเลือกผู้ที่มีรายชื่อดังนี้ 1 นายไชยยุทธ ดำดี 2 นายมงคล เริงสมุทร 3 นายสมาแอ สาระวารี 4 นายสุรชัย ช่างเรือ 5 นายเกษม มะตะผล 6 นายด้าเรส บุญชู 7 นายปรเมศร์ ช่างเรือ 8 นายสนัด เริงสมุทร 9 นายสมาน จางแสง 10 นางวิรัช โสภี 11 นายชารีฟ ช่างเรือ 12 นายศรสิทธิ์ อาจบำรุง สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการคัดเลือก เวลา 13:00 น ในระหว่างคัดเลือกเหตุการณ์ทั่วไปปกติ
โดย: กอจ. กระบี่
16 ธ.ค. 2565 97
ผู้ว่าเข้าเยี่ยมประธานฯ พบปะผู้นำศาสนา สภาเครือข่ายเข้าร่วมต้อนรับ
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พบปะหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกับผู้นำศาสนาอิสลาม ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมี ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายสมเดช ขยันการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นางสาลินี เกกินะ นายกสมาคมสตรีมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นายสมควร มาศชาย ประธานสหกรณ์มุสลิมจังหวัดกระบี่ นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้นำองค์กรสตรี เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ รวมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ผมมาเพื่อแนะนำตัวและขอโอกาสในการทำงาน พร้อมที่สนับสนุนกิจการของพี่น้องชาวมุสลิมในทุกด้าน โดยยึดเอาความต้องการของประชาชน มาเป็นนโยบายในการทำงานร่วมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และส่งเสริมด้านศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดหลักคุณธรรม 3 ประการ คุณธรรม ยุติธรรม เมตตาธรรม นอกจากนี้ ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดกระบี่ รายได้ของคนกระบี่มาจาก 2 มิติหลัก คือ ด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร ที่มีทั้งสวนปาล์มและยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจ กระบี่มีความโชคดีที่เรามีเศรษฐกิจสองขา เมื่อขาหนึ่งซวนเซ ขาหนึ่งก็ยังอยู่ได้ เราไม่ได้พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ต้องขับเคลื่อนควบคู่การเกษตรไปด้วยกัน ช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของจังหวัดกระบี่ เราต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี แนวทางในการบริหารงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการเกษตร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การท่องเที่ยวและการเกษตรต้องพึ่งพาอาศัยด้วยกัน นอกจากนี้ยึดหลักการทำงาน ทำงานด้วยความเป็นกันเอง ยึดหลักธรรมทางศาสนา 3 ประการ คือ คุณธรรม ยุติธรรม เมตตาธรรม ทางด้านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ในการดำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
13 ธ.ค. 2565 153
กอจ.ตรัง เข้าร่วมโครงการพบปะเยาวชนมุสลิมไทยและร่วมประชุมประจำเดือน
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 กอจ.ตรัง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการพบปะเยาวชนมุสลิมไทย ณ ห้องนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีตัวแทนเยาวชนมุสลิมและมุสลีมะห์ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า50 จังหวัด ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรในการบรรยาย และในการนี้ อ.อรุณ บุญชม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ก็ได้โฟนอินเข้าร่วมบรรยายด้วย เวลา 13.30 น. กอจ. ตรัง ก็ได้แยกไปร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องนครา2 โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บินลาติ้บ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนซากาตและกองทุนวากัฟ
โดย: กอจ. ตรัง
19 พ.ย. 2565 342
อบต.ไสไทย ประชุมเตรียมงานเมาว์ลิดกลางตำบล ณ มัสยิดกลางกระบี่
พุธที่9พฤศจิกายน2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ อบต.ไสไทย ใช้ห้องประขุม สนง.กอจ.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการงานเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคฟัรดูอีนฯในเขตตำบลไสไทย โดยในการนี้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ ในฐานะประธานเขตตำบลไสไทย ให้การต้อนรับเปิดดำเนินการประชุม โดยมี ผอ.กองการศึกษา อบต.ไสไทย ร่วมดำเนินการประชุม พร้อมด้วยอิหม่าม(ประธาน ศอม.) ครูใหญ่(ผู้แทนครู ศอม.)ร่วมประชุม และมี นายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ ประธานฝ่ายไอซีทีและประชาสัมพันธ์ร่วมให้การต้อนรับ
โดย: กอจ. กระบี่
09 พ.ย. 2565 134
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,565