MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ร่วมละหมาดวันศุกร์และกิจกรรมการประชุมใหญสามัญประจำปี 2566 ณ มัสยิดนูรุสสลาม บ้านอ่าวลึกน้อย
8กันยายน2566 ร่วมละหมาดวันศุกร์และกิจกรรมการประชุมใหญสามัญประจำปี 2566 ณ มัสยิดนูรุสสลาม บ้านอ่าวลึกน้อย ประธาน กอจ นำเสนอ คุตบะห์ มัสยิดอ่าวลึกน้อย โดย มีสาระ กำชับ ให้ส่งเสริม การทำดี ละเว้นสิ่งตัองห้าม และ นำซุนนะห์นบีไป สู่ การดำรงชีวิต ตลอดไป /อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ ทำหน้าที่อิหม่าม จากนั้นท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จากนั้นอาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในกัวข้อ การบริหารองค์กรมัสยิดแบบมีส่วนร่วม
โดย: กอจ. กระบี่
08 ก.ย. 2566 167
นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรพิเศษ
วันนี้ที่ภูเก็ต.....นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรพิเศษได้รับการต้อนรับ อย่างดียิ่งจาก ประธานกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะ ได้รับเกียรติจาก ประธานชมรมอิหม่ามตำบลไม้ขาว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบริหารมัสยิด อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมบลูเคนย่อน จังหวัดภูเก็ต / โดยมี ท่าน วิรัช สีหมุ่น ท่าน อาลีม บ้านนบ ท่าน อ มาลิก ใจดี เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการมัสยิด และกลุ่มมุสลิมะห์ /ในเขตตำบล ไม้ขาว / จำนวน 200 คน 7 กันยายน 2566
โดย: กอจ. กระบี่
07 ก.ย. 2566 149
1 กันยายน 2565 วันดูอาอ์เปิดอาคาร สนง.กอจ.กบ ฯ
*1 กันยายน 2565* วันสำคัญดูอาอ์เปิดอาคาร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติจาก ท่านรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีทำบุญดูอาอ์เปิดอาคารใหม่ สำนักงานถาวร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มาถึงวันนี้ ภารกิจงานและกิจกรรมดีๆ ที่มีขึ้นเกิดขึ้นด้วยความจำเริญ ดำเนินมาถึงวันนี้และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ด้วยกับความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้นำทุกฝ่าย และพี่น้องสัปปุรุษ 209 มัสยิดจังหวัดกระบี่ เป็นสำคัญ الحمدلله امين
โดย: กอจ. กระบี่
01 ก.ย. 2566 185
โครงการอบรม สัปปุรุษออนไลน์ เกาะลันตา
วันที่ 14 สิงหาคม 2566 โครงการอบรม สัปปุรุษออนไลน์ อิหม่ามและกรรมการมัสยิดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ต.เกาะลันตาน้อย ต.ศาลาด่าน ต.เกาะลันตาใหญ่ รวม 22 มัสยิด ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มัสยิดในการกำกับดูแลมีการบันทึกข้อมูลสำคัญของมัสยิดโดยระบบมัสยิดออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล สามารถประมวล และรายงานผลการดำเนินงานของมัสยิดได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบมัสยิดออนไลน์ครบทุกมัสยิดแล้ว แต่เมื่อกรรมการอิสลามประจำมัสยิดได้หมดวาระลง ทำให้ต้องคัดเลือกและแต่งตั้งขึ้นใหม่ ทำให้การดำเนินงานในส่วนของงานทะเบียนไม่ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ไม่ได้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เขตพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เห็นควรให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบมัสยิดออนไลน์ให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของมัสยิดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถสืบค้นข้อมูลสำคัญ และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมัสยิดอย่างต่อเนื่อง มีอิหม่าม และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่ายงานทะเบียน หรือผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มัสยิดละ 2 คน จำนวน 22 มัสยิด รวมทั้งสิ้น 48 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบมัสยิดออนไลน์ สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำทะเบียนมัสยิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดย: กอจ. กระบี่
14 ส.ค. 2566 556
โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวิถีชีวิตอิสลามในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่”
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรมริเวอร์ ฟร้นท์ จ.กระบี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวิถีชีวิตอิสลามในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่” โดยนายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมในพิธีเปิด มีผู้ประกอบการกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ข้าร่วม 50 คน บรรยากาศการอบรม นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดงาน ระบุว่า ฮาลาล ไม่ได้ใช้เฉพาะมุสลิม แต่ใช้สำหรับมนุษยชาติ เพราะเป็นแนวทางของความสะอาด การรักษาสุขภาพ การนำเรื่องฮาลาลมาใช้กับการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประเทศชาติ ‘ผมเพิ่งกลับจากฮัจย์ ที่มักกะห์ มีมุสลิมจากทั่วโลกเดินทาง ซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาล ทำให้มองว่า ถ้าเราพัฒนาเรื่องฮาลาลจนเป็นที่ยอมรับ จะมีมุสลิมจากทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทย’ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการททท. สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกลาง เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ประเทศในยุโรป มีปัญหาเศรษฐกิจจากภาวะสงคราม จีนก็ยังไม่เปิดประเทศอย่างเต็มที่ กลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง จึงจะกลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก และเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ นายอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการททท. สำนักงานกระบี่ ในช่วง 6 เดือแรกของปี หลังเราเปิดความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบีย นคนซาอุฯ เดินทางมาประเทศไทย ประมาณ 80,000 คน สิ้นปีคาดว่า จะเข้ามา 150,000 คน เป็นตัวเลขที่กระโดดขึ้นมาก รองลงมา คูเวต โอมาน กลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายต่อทริป 12 วัน ประมาณ 80,000 บาท ถือว่า เป็นตัวเลขที่มาก โดยไปเที่ยวกรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และกระบี่ อยู่อันดับ 4 โดยกระบี่ นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ‘การมาของคนกลุ่มนี้ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการใช้จ่ายเยอะ ซึ่งดีกว่า นักท่องเที่ยวปริมาณ การพัฒนาฮาลาล จึงมีความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเข้ามา สร้างรายได้ให้กับประเทศ’ นายอะหมาน กล่าว ผศ.ดร.จริยะดา จันทรังษี หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏบัติการในครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพและความพร้อมของผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามมาตรฐานวิถีชีวิตอิสลาม ให้เป็นไปตามต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มวิถีชีวิตอิสลาม โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้ฝึกอบรม และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ทุนจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผศ.ดร.จริยะดา จันทรังษี กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ฝึกอบรมฯ มี 4 ประเภท ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักหรือโรงแรม ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน หลังผ่านฝึกอบรม จะทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาล การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล รวมถึงหลักการและกระบวนการขอรับการรับรองฮาลาลผ่านระบบ Mobile E-Learning เมื่อกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีมาตรฐานในการบริการเรื่องฮาลาลจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้เพิ่มขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ด้านท่องเที่ยวของประเทศด้วย
โดย: กอจ. กระบี่
05 ส.ค. 2566 250
สภาเครื่อข่ายองค์กรมุสลิมร่วมระดมปัจจัยช่วยเหลือภัยเหตุ ที่มูโน๊ะ
ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานการประชุมในฐานะประธานสภาเครือข่ายองค์กรมุสลิมจังหวัดกระบี่ ร่วมพิจารณาดำเนินกิจกรรมเพื่อระดมปัจจัยให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดฯ ณ บ้านมูโน๊ะ จ.นาราธิวาส ในการนี้ ก่อนการประชุมคณะตัวแทนองค์กรได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่ในหลวง ร.10 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566 ดังนี้ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ คณะผู้บริหารธนาคารอิสลาม สาขากระบี่ คณะผู้บริหารสหกรณ์นูรุลอิสลาม คณะผู้บริหารสหกรณ์อิสลามษะกอฟะห์ คณะผู้บริหารสหกรณ์อิสลามบารอกะห์ คณะผู้บริหาร ร.พ.จริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่ คณะผู้บริหารมูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษา และร่วมแสดงความยินดีเป็นกำลังแก่ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ ในพรรคประชาชาติในนามผู้แทนพี่น้องมุสลิมกระบี่ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วย ส.ส. ร่วมทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 3 สิงหาคม 2566 /14.00 น ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สนง.กอจ.กระบี่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
03 ส.ค. 2566 127
... ...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 857,783