MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

อำเภอ/เขต

มัสยิด
ครอบครัว
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ในเขต
นอกเขต
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
คลองท่อม 41 6,865 15,881 14,430 30,311 15,881 14,430 681 623
ลำทับ 1 147 395 385 780 395 385 122 137
อ่าวลึก 30 3,194 8,078 7,616 15,694 8,078 7,616 330 323
เกาะลันตา 43 5,615 12,760 11,959 24,719 12,760 11,959 719 696
เขาพนม 2 163 382 376 758 382 376 15 11
เมืองกระบี่ 58 9,328 20,828 19,798 40,626 20,828 19,798 461 414
เหนือคลอง 38 5,482 12,524 11,892 24,416 12,524 11,892 174 159
รวม 213 30,794 70,848 66,456 137,304

กิจกรรม


ประชุม กอจ.หัวหน้าฝ่าย
ประชุม กอจ.หัวหน้าฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม กอจ กระบี่ ฝ่ายบริหาร รองประธาน กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญให้สอดคล้องตามด้านงบประมาณ ในการนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอันเป็นอามานะห์ของเรา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคน ที่จะต้องปฏบัติรักษาให้เป็นแบบอย่างไว้ซึ่งอามานะห์ ที่จะต้องถูกสอบสวนนั้น ให้ทุกบทบาทภารกิจ ตามพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ สกอจ.กระบี่ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒศักยภาพบุคลากรมัสยิด ส่งเสริมสวัสดิการ สนับสนุนการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสลาม ยึดระบบโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม และในการนี้ นายสมเดช ขยันการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดกระบี่ ได้รายงานความคืบหน้าความพร้อมของภารกิจงานโดยสรุป เพื่อส่งมอบงาน ต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และที่ประชุมเพื่อทราบ 23 พ.ค..2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
23 พ.ค. 2567 2
ฝ่ายกิจการฮาลาล กระบี่ อบรมประจำเดือน บุคลากรแก่ผู้ประกอบการ
ฝ่ายกิจการฮาลาล กระบี่ อบรมประจำเดือน บุคลากรแก่ผู้ประกอบการขอต่ออายุและขอใหม่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ อบรมแก่บุคลากร ผู้ประกอบการ ตามที่ยื่นขอต่ออายุและขอใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 23 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
23 พ.ค. 2567 2
คณะอุลามาอฺจากประเทศมาเลย์เซีย เข้าเยี่ยม ประธาน กอจ.กระบี่
คณะสภาอุลามาอฺ จากประเทศมาเลย์เซีย เข้าเยี่ยม ประธาน กอจ.กระบี่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะสภาอุลามาอฺ จากประเทศมาเลย์เซีย โดยในการนึ้มี รศ.ดร.โอมาร์ จะปะกียา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนี พร้อมด้วยคณะสภาอุลามาอฺนักวิชาการจากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมท่าน ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และร่วมหารือโครองการเผยแพร่อัลอิสลามและพัฒนาประขาคมเพื่อนำสันติสู่มนุษย์ชาติ โดยความร่วมมือของสภาอุลามาอฺ นักวิชาการ เตรียมการนักเผยแพร่ศาสนา จาก 5 ประเทศ ไทย กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในการนี้ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กิจนายวิรัชนายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการและนายทะเบียน กอจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือด้วย 20 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
20 พ.ค. 2567 0

ประชาสัมพันธ์


12 ส.ค. 2566 321 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
04 ส.ค. 2566 249 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
25 มิ.ย. 2566 402 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่
28 พ.ค. 2566 689 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
กำหนดการอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ ปี 66
ดำเนินการอบรมและทดสอบในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ทุกเดือน ใช้สนามสอบ ณ มัสยิดกลางจังหวัด กระบี่ มีรายละเอียดกำหนดวันอบรมและทดสอบ ดังนี้
24 ก.ค. 2565 1,057 ครั้ง เปิดแนบไฟล์
แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
เมือกรรมการมัสยิดได้ว่างลงด้วยการหมดวาระหรือว่างลง ให้ทุกมัสยิดดำเนินการแจ้งตามแบบฟรอม์นี้ พร้อมเอกสาร แบบ กอม.ส่งสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 605,083