มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก คณะกรรมการ กอจ.

คณะกรรมการ กอจ.

นายอัสนาวี มุคุระ

ประธานคณะกรรมการ 084-443-0203

นายสมเดช ขยันการ

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 091-730-1157

นายสุนทร สีหมุ่น

รองประธาน 081-956-9928

นายดลหล้า พยายาม

รองประธาน

นายฉลาด ดำดี

รองประธาน

นายก้าแมน ลูกเหล็ม

รองประธาน

นายม่าหนาบ ซื่อตรง

รองประธาน

ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง

รองประธาน

นายวิรัตน์ และเหล็ม

เลขานุการฯ

นายวิรัช สีหมุ่น

ผู้ช่วยเลขานุการ /ประชาสัมพันธ์/ ICT

นายเดช ช่างเรือ

ฝ่ายทะเบียน

นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก

ฝ่ายการเงิน

นายสมเกียรติ วะจิดี

ฝ่ายวิชาการ

นายปรีชา พยายาม

ฝ่ายการศึกษา

นายอาสัน กิ่งเล็ก

ฝ่ายแผนงานนโยบาย

นายว่าเหตุ มารยา

ฝ่ายกิจการฮาลาล

นายธนาศักดิ์ แดงหนำ

ฝ่ายกิจการฮาลาล

นายดนหร้อหมาน นัคคา

ฝ่ายยาเสพติด

นายฮาแซม เย็บปัก

ฝ่ายเผยแพร่ศาสนา

นายนพดล ใบบาว

ฝ่ายติดตามตรวจสอบ/ประเมิน

นายกอเดช ผิวดี

ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์

นายอดิสรณ์ เกกินะ

ฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์

นายสรรเสริญ ก๊กใหญ่

ฝ่ายนิติการ

นายเจ๊ะอาหลี คมขำ

ฝ่ายปฏิคม/อาคารสถานที่

นายสุขสันติ์ ไทรบุรี

ฝ่ายกิจการพิเศษ

นายอาลีม บ้านนบ

ฝ่ายกิจการพิเศษ

นายศักดิ์ชัย ภักดี

ฝ่ายส่งเสริมกิจการฮัจญ์

นายธัญญา เหล่ชาย

ฝ่ายส่งเสริมกิจการฮัจญ์

นายอดุลย์ ผิวดี

ฝ่ายสตรีและเยาวชน

นายบันลือ บวรศิริโสภนส์

ผู้ช่วยฝ่ายสตรีและเยาวชน

นางกรวิกา ปานบุตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอภิญญา เชื้อสมัน

เจ้าหน้าที่ฮาลาล

นางสาวนงลักษ์ โสเชื้อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางณีย์ ดำหาย

แม่บ้าน1

นางพุ่ม ดำดี

แม่บ้าน2
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 587,393