MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

กอจ. กระบี่ กิจกรรม

กิจกรรม

ประชุม กอจ.หัวหน้าฝ่าย
ประชุม กอจ.หัวหน้าฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม กอจ กระบี่ ฝ่ายบริหาร รองประธาน กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญให้สอดคล้องตามด้านงบประมาณ ในการนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอันเป็นอามานะห์ของเรา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคน ที่จะต้องปฏบัติรักษาให้เป็นแบบอย่างไว้ซึ่งอามานะห์ ที่จะต้องถูกสอบสวนนั้น ให้ทุกบทบาทภารกิจ ตามพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ สกอจ.กระบี่ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒศักยภาพบุคลากรมัสยิด ส่งเสริมสวัสดิการ สนับสนุนการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสลาม ยึดระบบโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม และในการนี้ นายสมเดช ขยันการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดกระบี่ ได้รายงานความคืบหน้าความพร้อมของภารกิจงานโดยสรุป เพื่อส่งมอบงาน ต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และที่ประชุมเพื่อทราบ 23 พ.ค..2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
23 พ.ค. 2567 2
ฝ่ายกิจการฮาลาล กระบี่ อบรมประจำเดือน บุคลากรแก่ผู้ประกอบการ
ฝ่ายกิจการฮาลาล กระบี่ อบรมประจำเดือน บุคลากรแก่ผู้ประกอบการขอต่ออายุและขอใหม่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ อบรมแก่บุคลากร ผู้ประกอบการ ตามที่ยื่นขอต่ออายุและขอใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี 23 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
23 พ.ค. 2567 2
คณะอุลามาอฺจากประเทศมาเลย์เซีย เข้าเยี่ยม ประธาน กอจ.กระบี่
คณะสภาอุลามาอฺ จากประเทศมาเลย์เซีย เข้าเยี่ยม ประธาน กอจ.กระบี่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะสภาอุลามาอฺ จากประเทศมาเลย์เซีย โดยในการนึ้มี รศ.ดร.โอมาร์ จะปะกียา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนี พร้อมด้วยคณะสภาอุลามาอฺนักวิชาการจากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมท่าน ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และร่วมหารือโครองการเผยแพร่อัลอิสลามและพัฒนาประขาคมเพื่อนำสันติสู่มนุษย์ชาติ โดยความร่วมมือของสภาอุลามาอฺ นักวิชาการ เตรียมการนักเผยแพร่ศาสนา จาก 5 ประเทศ ไทย กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในการนี้ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กิจนายวิรัชนายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการและนายทะเบียน กอจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือด้วย 20 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
20 พ.ค. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ ที่ปรึกษา ร่วมประชุมสมาพันธ์ กอจ.15 จ.ภาคใต้
ประธาน กอจ.กระบี่ ที่ปรึกษา ร่วมประชุมสมาพันธ์ กอจ.15 จ.ภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา 16 พฤษภาคม 2567 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในฐานนะที่ปรึกษา สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมสมาพันธ์ กอจ.15 จ.ภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา การประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา สาระสำคัญการประชุม 1)คำสั่งสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 2)คำสั่งสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ เพิ่มเติม ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 3)การจัดหางลประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ 4)การจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนให้กับครูสอนศาสนาตามมัสยิดต่างๆ 5)การของบประมาณสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัด 16พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
16 พ.ค. 2567 5
วัฒนธรรมจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยม ศอม. ในจังหวัดกระบี่
รองประธาน กอจ.กระบี่ ให้การต้อนรับคณะวัฒนธรรมจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยม ศอม. ในจังหวัดกระบี่ 16 พฤษภาคม 2567 ประธานกรรมกานอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะวัฒนธรรมจังหวัด ในการลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด( ศอม. ) ในจังหวัดกระบี่ ในวันนี้ วัฒนธรรมจังหวัด ลงตรวจเยี่ยม ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด นูรุลฮูดาห์ บ้านแหลมโพธิ์ และในการนี้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในฐานะคอเต็บประจำมัสยิด นูรุลฮูดาห์ บ้านแหลมโพธิ์ /รองประธานคณะกรรมการ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด นูรุลฮูดาห์ บ้านแหลมโพธิ์ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและกล่าวของคุณ 16 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
16 พ.ค. 2567 0
ที่ปรึกษาฝ่ายฮาลาล เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ ปาดิโอ กระบี่
ที่ปรึกษาฝ่ายฮาลาล เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการรับรองมาตรฐานฮาลาล 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ตามคำสั่งฝ่ายกิจการฮาลาลเรื่องที่ปรึกษาฮาลาลสถานประกอบการ เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการรับรองมาตรฐานฮาลาล วันนี้ เข้าตรวจประเมินให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ ปาดิโอ กระบี่ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 15 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
15 พ.ค. 2567 3
ประธาน กอจ.กระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิฯร่วมเปิดงานเมาลิดกลาง จ.ยะลา
ประธาน กอจ.กระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯร่วมเปิดงานเมาลิดกลาง จ.ยะลา ในภารกิจท่านจุฬาราชมนตรี พื้นที่ชายแดนใต้ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา.10.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมคณะปฏิบัติงานในภารกิจ ท่านจุฬาราชมนตรี ณ พื้นที่จังหวัดยะลา ในวันนี้ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา.10.00 น. ท่านอาจารย์อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ไปเป็นประธานพิธีเปิดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7 ระหว่างวันทึ่ 11-17 พฤษภาคม 2567 11พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
11 พ.ค. 2567 4
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมปฏิบัติภารกิจกับท่านจุฬาฯ พื้นที่ชายแดนใต้
ประธาน กอจ.กระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯร่วมปฏิบัติภารกิจกับท่านจุฬาราชมนตรี พื้นที่ชายแดนใต้ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา.08.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมคณะปฏิบัติในภารกิจ ท่านจุฬาราชมนตรี ณ จังหวัดยะลา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ คณะผู้บริหาร ครูู และนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา 11พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
11 พ.ค. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมต้อนรับจุฬาฯ เยี่ยมฮุจยาดไทยก่อนไปฮัจย์
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมต้อนรับจุฬาราชมนตรี เยี่ยมฮุจยาดไทยก่อนไปประกอบพิธีฮัจย์ 10พฤษภาคม 2567 เวลา 14.45 น ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรี ในการเยี่ยมฮุจยาดไทยก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา 10 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
10 พ.ค. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานพิธีดูอาอ์แก่ฮุจยาดไทยก่อนไปพิธีฮัจย์
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานพิธีอำนวยพรดูอาอ์แก่ฮุจยาดไทยก่อนไปประกอบพิธีฮัจย์ 10พฤษภาคม 2567 เวลา 13.45 น ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีนอำนวยพรดูอาอ์แก่ฮุจยาดไทยก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ เที่ยวบินที่ TG 8806 เวลา 13.45 น แก่ฮุจยาดก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา 10 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
10 พ.ค. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมอำนวยพรแก่ฮุจยาดไทยก่อนไปฮัจย์ 2567
ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมดูอาอ์อำนวยพรให้กำลังแก่ฮุจยาดไทยก่อนไปประกอบพิธีฮัจย์ 10พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นเกียรติร่วมดูอาอ์ในการส่งให้กำลังแก่ฮุจยาดไทยก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ แก่ฮุจยาดก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9พ.ค.67 เที่ยวบินฮัจย์ เที่ยวที่ 3 วันที่ 9 พ.ค.2567 21.45 น.F36186/6187สายการบินไฟล์อเดล ซาอุดีอาระเบีย จากสนามบินหาดใหญ่ ไปมหานครมาดีนะฮ์ ซาอุฯ ประธาน กอจ.กระบี่ ร่วมดูอาอ์ในการส่งให้กำลังแก่ฮุจยาดก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ 10พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นเกียรติร่วมดูอาอ์อำนวยพรในการส่งให้กำลังแก่ฮุจยาดไทยก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ แก่ฮุจยาดก่อนออกเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ห้องอำนวยการส่งฮุจยาด ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9พ.ค.67 เที่ยวบินฮัจย์ เที่ยวที่ 3 วันที่ 9 พ.ค.2567 21.45 น.F36186/6187สายการบินไฟล์อเดล ซาอุดีอาระเบีย จากสนามบินหาดใหญ่ ไปมหานครมาดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย และในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.10 น. เที่ยว TG 8804 ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ 2567 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา 10 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
10 พ.ค. 2567 0
ประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อ.เมือง จ.กระบี่
กอจ.กระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อ.เมือง จ.กระบี่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อำเภอเมือง จ.กระบี่ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญด้านงบประมาณ และประชาสัมพันธ์งานต้อนรับอีดิ้นอัฎฮา ฮ.ศ.1445 ระหว่างวัน 5-9 มิถุนายน 2567 นี้ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ในการนี้ นายดะรอหมาน ดุลหมาด ประธานอิหม่าม อำเภอเมือง ได้รายงานผลการปฏิบัติของชมรม ที่ผ่านมา กล่าวขอบคุณประธานฯ และคณะ ต่อที่ประชุมทราบ 9 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
09 พ.ค. 2567 5
ประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อำเภออ่าวลึก
กอจ.กระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อำเภอเมืองกระบี่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าที่ กอท. ไปเป็นประธานการประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญด้านงบประมาณ และในการนี้ นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ว่าที่ กอท. ในนามประธานงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ ครั้งที่ 43 ได้แจ้งรายงานสรุปผลเบื่องต้น ต่อที่ประชุมทราบ 7 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
07 พ.ค. 2567 1
ประธาน กอจ.กระบี่ นำทบทวนคำปฏิญาณและทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ
ประธาน กอจ.กระบี่ นำทบทวนคำปฏิญาณตน และทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณตน ชาวต่างชาติ และเป็นประธานทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ ผู้ชายมุสลิมชาวมาเลย์เซีย กับสาวไทย โดยมี นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ ทำการอ่านคุตบะหฺ์นิกะห์ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ กิจ.กระบี่ เป็นพยาย ร่วมกับแขกในพิธี ในการนี้ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้ดูอาอ์แก่คู่นะกิห์และแขกที่ร่วมในพิธีครั้งนึ้ด้วย 7 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
07 พ.ค. 2567 5
ประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อ.เหนือคลอง
กอจ.กระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กรรมการอิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อำเภอเหนือคอลง จ.กระบี่ ณ บาลาลบ้านไร่ใหญ่ ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญด้านงบประมาณ และประชาสัมพันธ์งานต้อนรับอีดิ้นอัฎฮา ฮ.ศ.1445 ระหว่างวัน 5-9 มิถุนายน 2567 นี้ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ในการนี้ นายสมพร มูลกุล ประธานอิหม่าม อำเภอเหนือคลอง ได้รายงานผลการปฏิบัติของชมรม ที่ผ่านมา กล่าวขอบคุณประธานฯ และคณะ ต่อที่ประชุมทราบ 7 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
07 พ.ค. 2567 1
ประชุมประจำเดือน กอจ.กระบี่ตามโครงสร้างแผนงาน พฤษภาคม 2567
ประชุมประจำเดือน กอจ.กระบี่ ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 2 พฤษภาคม 2567 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม กอจ กระบี่ ฝ่ายบริหาร รองประธาน กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายงาน กรรมการฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ในการนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอันเป็นอามานะห์ของเรา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคน ที่จะต้องปฏบัติรักษาให้เป็นแบบอย่างไว้ซึ่งอามานะห์ ที่จะต้องถูกสอบสวนนั้น ให้ทุกบทบาทภารกิจ ตามพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ สกอจ.กระบี่ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒศักยภาพบุคลากรมัสยิด ส่งเสริมสวัสดิการ สนับสนุนการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสลาม ยึดระบบโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม และได้มอบหมายให้ นายธัญญา เหล่าชาย รองประธาน กอจ.กระบี่ ได้ทำการกล่าวนาซีหัต แก่สมาชิก ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม สาระสำคัญการประชุม รายงานผลการปฏิบัติภารกิจของประธาน /กอจ.กระบี่ ประจ าเดือน เมษายน 2567 แผนการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด ประจ าเดือน พฤษภาคม 2567 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจ าเดือน เมษายน 2567 การจัดงานสานสัมพันธ์วันรายอฮัจย์ ครั้งที่ 4 วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2567 รายงานการปฏิบัติงานลงพื้นที่มัสยิดต่างๆตามที่ประธานมอบหมาย ( สรุปรายงานการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 น าเสนอโดย นายวิรัตน์ และเล็ม ขอมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดปร ะจ าเดือน พฤษภาคม 2567 มัสยิดสอลาฮุดดีน ทะเบียนที่ 179 หมู่ที่ 3 ต าบลแหลมสัก อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง อิหม่าม และคอเต็บ มัสยิด บ้านหว่างคลอง ทะเบียนที่ 6 หมู่ที่ 4 ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน มัสยิดเร่ารอตุ้ลอิสลาม (บ้านอ่าวน้ า) ทะเบียนที่ 106 หมู่ที่ 2 ต าบลแหลมสัก อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ท มัสยิด บ้านเขากลม ทะเบียนที่ 10 หมู่ที่ 7 ต าบล หนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน มัสยิด บ้านมูสา ทะเบียนที่ 139 หมู่ที่ 5 ต าบลคลองพน อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง กรรมการ 12 ท่าน มัสยิดท่าประดู่พัฒนา ทะเบียนที่ 124 หมู่ที่ ต าบล ห้วยน้ าขาว อ าเภอคลอง ท่อม จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง กรรมการ 12 ท่าน มัสยิดนูรุลฮูดาห์ ทะเบียนที่ 189 หมู่ที่ 6 ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จังหวัด กระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน มัสยิดบ้านแหลมกรวด ทะเบียนที่ 87 หมู่ที่ 8 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือ คลอง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง อิหม่าม คอเต็บ และ กรรมการ 12 ท่าน มัสยิดอ่าวบุนโตด ทะเบียนที่ 209 หมู่ที่ 6 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการ 12 ท่าน มัสยิดนูรอตนอิสลาม ทะเบียนที่ 78 หมู่ที่ 1 ต าบลคลองหิน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่งกรรมการ 12 ท่าน มัสยิดรอชีดะตุ้ลอิสลามียะห์(บ้านเขาดิน) ทะเบียนที่ 194 หมู่ที่ 4 ต าบลดิน อุดม อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ คัดเลือกต าแหน่ง อิหม่าม และวาระอื่นๆ 2 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
02 พ.ค. 2567 7
ประธาน กอจ.กระบี่ เปิดโครงการเข้าสุนนะห์เยาวชนภาคฤดูร้อน
ประธาน กอจ.กระบี่ เปิดโครงการเข้าสุนนะห์เยาวชนภาคฤดูร้อน โดยสมาคมสตรีมุสลิมฯ ฝ่ายสตรีเยาวชนฯ องค์กรเครือข่าย โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าสุนนะห์(ขลิบหนังหุม้ปลายอวัยวะเพศชาย)เยาวชนภาคฤดูร้อน กล่าวเปิดโครงการ ดูอาอ์แก่เด็กๆ และเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการโดยสมาคมสตรีมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายสตรีเยาวชนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ องค์กรเครือข่าย โดยคณะแพทย์โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่ ในการนี้ นางสาลินี เกกินะ นายกสมาคมสตรีมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน กล่าวขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือสนับสนุนทุกฝ่ายทุกคณะ และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการด้วย 1 พ.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
01 พ.ค. 2567 5
ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เม.ย.67 สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ขอจงทรงพระเจริญ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้งแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจังหวัดกระบี่ สัปปุรุษมัสยิดจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 29 เมษายน 2567
29 เม.ย. 2567 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ กอจ.กระบี่ร่วมประชุม สภากาแฟ ครั้งที่ 1/2567
ผู้ทรงคุณวุฒิ กอจ.กระบี่ร่วมประชุม สภากาแฟ ครั้งที่ 1/2567 ในนามผู้แทนองค์กรสูงสุดของมุสลิมจังหวัดกระบี่ 28 เมษายน 2567 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้อาจารย์ดนหล้า พยายาม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และ นายธัญญา เหล่ชาย รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นเกียรติ เข้าร่วม ประชุม สภากาแฟ ครั้งที่ 1/2567 ในนามผู้แทนองค์กรสูงสุดของมุสลิมจังหวัดกระบี่ ในภารกิจการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2567 สาระสำคัญการประชุมคือ ประเด็นการหารายได้สนับสนุนให้มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยมี นายนพรัตน์ กาญจนวโรดม เป็นผู้ประสานงาน 28 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
28 เม.ย. 2567 2
ประธาน กอจ.กระบี่. ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือก กอม.นูรอตนอิสลาม
ประธาน กอจ.กระบี่. ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือก กอม.นูรอตนอิสลาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย. ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567.เวลา11.00น.-14.00น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือก กอม.นูรอตนอิสลาม โดยมอบหมายให้ นายธัญญา ดเหล่ชาย รองประธาน กอจ.กระบี่ ทำการคัดเลือก กอม.นูรอตนอิสลาม บ้านศาลาพระม่วง ต.คลองหิน ผลการคัดเลือกเป๊นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายธนาศักดิ์ แดงหนำ นายปรีดา ทับโทน .กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการคัดเลือก ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบอิหม่ามมูซา อุมาสะ คอเตบ บิหลั่น คณะผู้นำศาสนาและสัปบุรุษมัสยิด ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 26 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
26 เม.ย. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ ให้การรับรองต้อนรับคณะส่วนหน้ารัฐเปอร์ลิส
ประธาน กอจ.กระบี่ ให้การรับรองต้อนรับคณะส่วนหน้าสำนักราชาวังรัฐเปอร์ลิส 25 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การรับรองต้อนรับคณะส่วนหน้าสำนักราชาวังรัฐเปอร์ลิส ณ ร้านอาหาร HALABALA กระบี่ ดาโต๊ะซุล/อาชิดาน และคณะส่วนหน้าจากราชาวังรัฐเปอร์ลิส ในโอกาศเดินทางมาเตรียมการประชุมMajlis islam perlis โดย มงกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ืลิส ร่วมกับคณะกรรมการอิสลาม 6 จังหวัด.อันดามัน ที่จังหวัดพังงา ในการนี้ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กอจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับด้วย 25 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ้ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
25 เม.ย. 2567 0
การอบรมให้ความรู้เรื่องการทำกรุบาน โดย อ.วิรัตน์ และเล็ม รองประธานฯ
การอบรมให้ความรู้เรื่องการทำกรุบาน โดยอาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กอจ.กระบี่ ว่าที่ กอท. ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าที่กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำกรุบาน แก่มุสลิมะห์ในเขตอำเภอเหนือคลอง โดยการอบรม เรื่องการทำกรุบาน ในการให้ความรู้ ในครั้งนี้ ณ มัสยิดบ้านควน ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง กระบี่ โดยมี มุสลิมะห์จาก ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชัน ตำบลคลองเขม้า ตำบลเหนือคลอง และตำบลเกาะศรีบอยา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ .... ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน และผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนทุกท่าน ที่จัดให้มีโครงการดีๆขึ้นมา
24 เม.ย. 2567 0
นายวินัย หลีจิ เข้าเยี่ยมคารวะประธานกอจ.กระบี่ ภูมิใจในนามชาวกระบี่ในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
นายวินัย หลีจิ เข้าเยี่ยมคารวะประธานกอจ.กระบี่ ภูมิใจในนามชาวกระบี่ในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ ให้การต้อนรับ นายวินัย หลีจิ เข้าเยี่ยมคารวะประธานกอจ.กระบี่ ด้วยภูมิใจในนามชาวกระบี่ ในโอกาสที่ท่าน ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายวินัย หลีจิ ข้าราชการบำนาญ อดีต เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กระบี่ ปัจจุบันหลังเกษีณ นายวินัย หลีจิ มาได้ช่วยงานศาสนาของมัสยิด ในฐานะสัปปุรุษ และกรรมการทึ่ปรึกษา มัสยิดแหลมทองพัฒนาวังหิน ในการนี้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าที่ กอท. ร่วมให้การต้อนรับด้วย 23 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
23 เม.ย. 2567 3
จยีอัสนาวี มุคุระ เข้าแสดงความคารวะแด่ท่าน จุฬาราชมนตรี
ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ เข้าแสดงความคารวะแด่ท่านอาจารย์อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เมื่อ 21 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 น ณ ห้องแกรนด์ มีรอช โรงแรมอัล มีรอช กรุงเทพ ฮัจยีอัสนาวี มุคะระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เข้าแสดงความคารวะแด่ท่านอาจารย์อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ในโอกาสร่วมงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445 โดย นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงขึ้น ณ ห้องแกรนด์ มีรอช โรงแรมอัล มีรอช กรุงเทพ ในโอกาสนี้ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ได้ขอเข้าพบกล่าวแสดงความคารวะแด่ท่าน จุฬาราชมนตรี ที่ได้กรุณาให้เกียรติให้ความไว้วางใจ แต่งตั้งให้เป็นหนึ่งคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และต่างอวยพร ดูอาอ์ ขอจากอัลลอฮ์(ซ.บ.)องค์พระเป็นเจ้า ขอให้ท่านจุฬาราชมนตรีมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเข้มแข็งสมดังอย่างตั้งใจปารถนในการปฏิบัติงานและอาม่านได้สมบูรณ์ในทุกประการ อามีน 22 มี.ค.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
21 เม.ย. 2567 1
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดงานสายธารสู่อาคิเราะห์ บ้านควนลัง สงขลา
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดงานสายธารสู่อาคิเราะห์ ณ มัสยิดบ้านควนลัง จ.สงขลา 20 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น อาจารย์อรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี มอบหมายให้ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนผู้แทนจุฬาราชมนตรี ไปเป็นประธานพิธีเปิดงานสายธารสู่อาคิเราะห์ ณ มัสยิดบ้านควนลัง จ.สงขลา โดยมัสยิดดารุษซอลีฮีน บ้านควนลังร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมกานอิสลามประจำจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการกุศล ในงานมัสยิดดารุษซอลีฮีน สายธานสู่อาคีเราะห์ 20-21 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
20 เม.ย. 2567 5
กอจ.กระบี่.เขต อ.เมืองกระบี่ ทำการคัดเลือก กอม. นูรุลฮูดาหฺ แหลมโพธิ์
กอจ.กระบี่.เขต อ.เมืองกระบี่ ทำการคัดเลือก กอม. นูรุลฮูดาหฺ แหลมโพธิ์ ผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567.เวลา11.00น.-14.00น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กรรมการมัสยิดนูรุลฮูดาห์(บ้านแหลมโพธิ์) เลือกกรรมการ.12ท่าน.ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายอ้าหลี พึ่งหล้า นายอิสมาแอล ช่างเรือ นายสังวรณ์ หลูโป กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการคัดเลือก กอม.มัสยิดนูรุลฮูดา กอม. 12ท่าน. ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กอจ.กระบี่ ในฐานะคอเต็บผู้นำศาสนาประจำมัสยิด และสัปบุรุษมัสยิด ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 19 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
19 เม.ย. 2567 2
กอจ.กระบี่.เขต อ.คลองท่อม ทำการคัดเลือก กอม.บ้านท่าประดู่
กอจ.กระบี่.เขต อ.คลองท่อม ทำการคัดเลือก กอม.บ้านท่าประดู่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย. ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567.เวลา11.00น.-14.00น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายก้าแหมน ลูกเหล็ม รองประธาน กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม.บ้านท่าประดู่ ผลการคัดเลือกเป๊นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายว้าเหตุ มารยา นายฮาแซม เย็บปัก นายอมรศักดิ์ ดำกุล กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการคัดเลือก ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณผู้นำศาสนาและสัปบุรุษมัสยิด ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 19 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
19 เม.ย. 2567 1
กอจ.กระบี่.เขต อ.อ่าวลึก ทำการคัดเลือก กอม. บ้านหัวแหลม
กอจ.กระบี่.เขต อ.อ่าวลึก ทำการคัดเลือก กอม. บ้านหัวแหลม ผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย. ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567.เวลา11.00น.-14.00น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายธัญญา เหล่ชาย รองประธาน กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กรรมการมัสยิดบ้านหัวแหลม ต.แหลมสัก เลือกอิหม่าม-คอเต็บ.ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายธนาศักดิ์ แดงหนำ นายปรีดา ทับโทน นายจีระจน์ บุญชู กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการคัดเลือก ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณผู้นำศาสนาและสัปบุรุษมัสยิด ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 19 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
19 เม.ย. 2567 1
กอจ.กระบี่ ให้ความรู้เยาวชน เรื่องการใช้สื่อที่ถูกต้องโดยฝ่ายไอซีที
กอจ.กระบี่ ให้ความรู้เยาวชน เรื่องการใช้สื่อที่ถูกต้อง โดย หัวหน้าฝ่ายไอซีที สนง.กอจ.กระบี่ 18 เมษายน 2567 เวลา 20.30 น. ณ มัสยิดนูรุลฮุดาห์ บ้านแหลมโพธิ์ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการและนายทะเบียน กอจ.กระบี่ และหัวหน้าฝ่ายไอซีที สนง.กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เรื่องการใช้สื่อที่ถูกต้อง แก่เยาวชน เนื่องในกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ภาคฤดูร้อน)เขตตำบลไสไทย สนับสนุนโดย อบต.ไสไทย 19 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
18 เม.ย. 2567 0
สนง.กอจ.กระบี่ รับการประเมินการปฏิบัติงานผลงาน กระทรวงมหาดไทย
สนง.กอจ.กระบี่ รับการประเมินการปฏิบัติงาน ผลงานดีเด่นปี 2565 โดยกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย 18 เมษายน 2567 เวลา 15.00-17.00 น. กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย โดยมี อาจารย์ชารีฟ(ประสาน) ศรีเจริญ ผู้ทรงคุรวุฒิ ประธานคณะกรรมการประเมิน เปิดการประชุม ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ กล่าวแนะนำ และมอบหมายให้ นายวิรัตน และเล็ม เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในวาระสมัย ปี พ.ศ.2565 เป็นผู้นำเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา /นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายจัดทำข้อมูลและกำกับระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom /นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก ฝ่ายการเงิน คณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ ที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งเป็นกรรมการประเมิน สนง.กอจ.กระบี่ ครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายประมาณ มุขตารี ผูทรงคุณวุฒิ นายศุภนัย พวงมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้แทนสำนักจัฬาราชมนตรี นางสาวนิจารี สะมาอูล เจ้าหน้าที่ นางสาวศิริธร สิริวิทูร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง นายดนุพร กูลสาร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง สนง.กอจ.กระบี่ รับการการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566(ผลงานปี 2565) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (สถานนีต้นทาง) กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด(สถานีปลายทาง) นายวิรัตน และเล็ม เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในวาระสมัย ปี พ.ศ.2565 เป็นผู้นำเสนอและรายงานผลการปฏิบัติ การนำเสนอผลงานตามแบบประเมินผลงานที่กรมการปกครองกำหนด โดยองค์ประกอบสำคัญในการประเมิน คือ 1)การอำนวบยการและการบริหารงานของคณะกรรมการ 2)การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในรอบปี(ม.ค.-ธ.ค. 2565) 3)การดำเนินการตามนโยบาบของรัฐ / และการดำเนินการนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ โดยกำหนดให้มีผู้เข้าประชุมรายงานประเมิน ร่วมครั้งนี้มี นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการและนายทะเบียน กอจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายการเงิน และนายสมชาย วงศ์แดง อนุ กอจ.ฝ่ายงานเลขานุการ ร่วมด้วย ผลงานดีเด่น ที่สำคัญหนึ่งนำเสนอปีนี้คือ โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำมัสยิดในจังหวัดกระยี่ ผ่านระบบอินไลน์ ทานเพจพัฒนาศักยภาพมุสลิมจังหวัดกระบี่ โดย สนง.กอจ.กระบี่ 18 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ #ฝ่ายงานเลขานุการ
18 เม.ย. 2567 3
ประธาน กอจ.กระบี่ เปิดค่ายอบรมคุณธรรมฯ ณ มัสยิดมาดีนะห์ กระบี่
ประธาน กอจ.กระบี่ เปิดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ณ มัสยิดมาดีนะห์ กระบี่ 13 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ณ มัสยิดมาดีนะห์ กระบี่ ในโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามมัสยิดมาดีนะห์ กระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 ณ มัสยิดมาดีนะห์ กระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลเมืองกระบี่ 13 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
13 เม.ย. 2567 0
กอจ.กระบี่.ทำการคัดเลือก กอม.บ้านเขากลม อ.เมืองกระบี่
กอจ.กระบี่.ทำการคัดเลือก กอม.บ้านเขากลม 12 ท่านเป๊นไปด้วยความเรียบร้อย. ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567.เวลา11.00น.-14.00น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม.บ้านเขากลม.12ท่าน.ผลการคัดเลือกเป๊นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมนายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ และนายทะเบียน กอจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายดะหร่อหมาน กูลหมาด กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการคัดเลือก กอม.มัสยิด บ้านเขากลม 12ท่าน. ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณผู้นำศาสนาและสัปบุรุษมัสยิด ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 11 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
12 เม.ย. 2567 0
รองประธาน กอจ.กระบี่.ทำการคัดเลือก กอม.บ้านมูสา คลองท่อม
กอจ.กระบี่.ทำการคัดเลือก กอม.บ้านมูสา 12 ท่านเป๊นไปด้วยความเรียบร้อย. ศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567.เวลา11.00น.-14.00น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายก้าแหมน ลูกเหล็ม รองประธาน กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม.บ้านเขากลม.12ท่าน.ผลการคัดเลือกเป๊นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมนายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ และนายทะเบียน กอจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายดะหร่อหมาน กูลหมาด กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการคัดเลือก กอม.มัสยิด บ้านมูซา 12ท่าน. ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณผู้นำศาสนาและสัปบุรุษมัสยิด ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 11 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
12 เม.ย. 2567 1
ผู้บริหาร ร.ร.มุสลิมนพรัตน์ เยี่ยมอวยพรวันอึดท่านประธาน กอจ.กระบี่
ผู้บริหาร ร.ร.มุสลิมนพรัตน์วิทยา เยี่ยมอวยพรวันอึดท่านอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น ณ บ้านพักท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับอาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าที่ กอท. และภรรยา ในนามผู้บริหารโรงเรียนมุสลิมนพรัตน์วิทยา เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในโอกาสอีดื้ลฟิตรี ฮ.ศ.1445 และได้ร่วมพุดคุยหารือนำเสนอโครงการดีๆที่จะได้ดำเนินการให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน พร้อมกันนี้ ได้มอบกระเช้าสุขภาพเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างเข้มแข็งต่อไป ในการนี้ นายวิรัช สีหมุน รองเลขานุการและนายทะเบียน กอจ.กระบี่ ร่วมเข้าเยี่ยมคารวะอวยพรในโอกาศนี้ด้วย พร้อมในโอกาสนี้ ฮัจยะห์อาซีเราะห์ มุคุระ ภรรยาท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้มอบฮาดียะห์ของขวัญในโอกาสวันอีด อีดิ้ลฟิตรี แก่ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย 11 เม ย.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
11 เม.ย. 2567 0
ขอแสดงความยินดี ขอขอบคุณในความร่วมมือ และขออำนวยพรวันอีด
ขอแสดงความยินดี ขอขอบคุณในความร่วมมือ และขออำนวยพร 10 เมษายน 2567 เนื่องในโอกาสวันรายออีดิ้ลฟิตรี ในนามของประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ทุกท่านขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณต่อบรรดาอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดกระบี่ทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันกำกับดูแลสัปปุรุษในพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจอันสำคัญยิ่งในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอชื่นชมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป และหากมีสิ่งใดที่เป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิของท่านบ้างในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือมีสิงใดขาดตกบกพร่อง ยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป และในโอกาส อีดิ้ลฟิตรี เช่นกัน ขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดเมตตาประทานความรัก ความสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุขและความจำเริญ จงมีต่อพี่น้องอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิดและพี่น้องสัปปุรุษทุกคน تقبل الله منا و منكم จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ด้วยสลามและดูอาฮฺ ( นายอัสนาวี มุคุระ ) ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 10 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
10 เม.ย. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ และคณะร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดจังหวัดปัตตานี
ประธาน กอจ.กระบี่ และคณะ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดองค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี วันเสาร์ ที่ 6 เมษำยน 2567 เวลา16.00 – 20.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดองค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี โครงการมหกรรมระดมทุนเพื่อเด็กกำพร้าในจังหวัดปัตตานีครั้งที่1/2567กิจกรรมงานเลี้ยงละศีลอดและมอบทุนแก่เด็กกำพร้าในจังหวัดปัตานี วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี (สนามเดอะเรนโบว์ สเตเดี้ยม) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จัดโดย องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI) เวลา 16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 16.15 น. อันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดย กอรีมูไฮมีน เวลา 16.30 น. อนาชีดฟัรฮาน เวลา 16.45 น. เสวนา โดย อาเยาะมัย / บาบอการิม เวลา 17.30 น. -กล่าวต้อนรับโดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี/ที่ปรึกษาองค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี -กล่าวรายงานโดย นายมะรอสดี เง๊าะ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี/ประธานองค์กรผู้น าจังหวัดปัตตานี -กล่าวเปิดพิธีโดย นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี -กล่าวพบปะโดย นายวันมูหะมัดนอร์มะทส ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา พันต ำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปำลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฯพณฯ ออกญา ดาโต๊ะ ดร.อุสมสน ฮัสซัน (OKNHA DATUK DR. OTHSMAN HASSAN) รัฐมนตรีอาวุโส ดูแลกิจการพิเศษด้านอิสลามแห่งกัมพูชา ฯพณฯ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.ซุลกิฟลี ฮัสซัน รัฐมนตรีช่วยว่าการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (กิจการศาสนา) และสมาชิกวุฒิสภาแห่งมาเลเซ เวลา 18.00 น. พิธีมอบบัญชีธนาคาร โดยธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) เวลา 18.20 น. ดูอาอ์แก้บวช โดย นำยแวดือรำแม มะมิงจิ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เวลา 19.00 น. ละหมาดมัฆริบ เวลา 20.00 น. ละหมาดอีชา/ตารอเวีย๊ะฮฺ กอจ.กระบี่ ในคณะร่วมกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดองค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี คณะเดินทางร่วมงานเลี้ยงละศีลอดฯ จ.ปัตตานี 6 เม.ย.67 *ออกเดินทางจากสนง.กอจ.กบ เวลา 11.00 น *คณะฯ 8 ท่าน มี 1.ประธาน กอจ.กระบี่ 2.เลขาฯ อดิสรณ์ เกกินะ 3.รองเลขาฯ วิรัช สีหมุ่น 4.กอจ.สมศักดิ์ ขาวเล็ก 5.กอจ.อ้าหลี พึ่งหล้า 6.กอจ.อิสมาแอล ช่างเรือ 7.กอจ.ปรีดา ทับโทน 8.กอจ.สมพร มูลกุล 6 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #www.ick.or.th #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
06 เม.ย. 2567 1
ประธาน กอจ.กระบี่ นำกล่าวปฏิญาณเข้ารับอิสลามและทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ
ประธาน กอจ.กระบี่ นำกล่าวปฏิญาณเข้ารับอิสลาม และทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ 5 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น ฮัจยีอีสารวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำกล่าวปฏิญาณเข้ารับอิสลาม ชาวต่างชาติ และเป็นประธานทำพิธีนิกะห์คู่สมรสต่างชาติ ผู้ชาย มุสลิม ชาวปาเลสไตน์ ในการนี้ นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กอจ.กระบี่ ทำการอ่านคุตบะหฺ์นิกะห์ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กอจ.กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ กิจ.กระบี่ เป็นพยาย ร่วมกับแขกร่วมในพิธี 5 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
05 เม.ย. 2567 0
กอจ.กระบี่ เขต.เมืองทำการคัดเลือก กอม บ้านหว่างคลอง
เลขานุการ กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม บ้านหว่างคลอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567.เวลา11.00น.-14.00น. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอดิสรณ์ เกกินะ เลขานุการ กอจ.กระบี่ ไปทำการคัดเลือก กอม บ้านหว่างคลอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี กอจ.กระบี่ ไปเป็นกรรมการคัดเลือก ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ขอขอบคุณผู้นำศาสนาและสัปบุรุษมัสยิด ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 6 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
05 เม.ย. 2567 1
กรรมการมูลนิธิฯตั้งกรรมการกำกับติดตามงบประมาณงานทาสีมัสยิดกลางและปรับปรุงสวนสวน
กรรมการมูลนิธิฯ ตั้งกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงานปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น ห้องประชุมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในฐานะประธานมูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ เขิญ คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา พิจารณาตั้งกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงานทาสีมัสยิดกลางปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา -ที่ประชุมรับทราบรับรองมีมติตามเสนอ อื่นๆ 3 เม.ย.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
03 เม.ย. 2567 0
กรรมการมูลนิธิฯ ตั้งกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงาน
กรรมการมูลนิธิฯ ตั้งกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงานทาสีมัสยิดกลางปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในฐานะประธานมูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการทาสีปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมัสยิดและอาคารประกอบมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ และปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 / 2567วันอังคาร ที 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พิจารณาตั้งกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณงานทาสีมัสยิดกลางปรับปรุงสวน ชาดา-มนัญญา -ที่ประชุมรับทราบรับรองมีมติตามเสนอ อื่นๆ 2 เม.ย.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
02 เม.ย. 2567 0
ประชุมประจำเดือน กอจ.กระบี่
ประชุมประจำเดือน กอจ.กระบี่ ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 2 เมษายน 2567 ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม กอจ กระบี่ ฝ่ายบริหาร รองประธาน กอจ.กระบี่ หัวหน้าฝ่ายงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมทบทวนบทบาทหน้าที่การบริการงานองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน นำเสนอแผนงานโคงการแต่ละฝ่าย ตามโครงสร้างแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อมีมติในการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมให้แนวทางการบริหารพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างเป็นระบบ ข้อคิดเห็นสำคัญด้านงบประมาณ ในการนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอันเป็นอามานะห์ของเรา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกคน ที่จะต้องปฏบัติรักษาให้เป็นแบบอย่างไว้ซึ่งอามานะห์ ที่จะต้องถูกสอบสวนนั้น ให้ทุกบทบาทภารกิจ ตามพันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ สกอจ.กระบี่ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒศักยภาพบุคลากรมัสยิด ส่งเสริมสวัสดิการ สนับสนุนการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี พัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสลาม ยึดระบบโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม และในการนี้ นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ว่าที่ กอท. ในนามประธานงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ ครั้งที่ 43 ได้รายงานสรุปผลเบื่องต้น ต่อประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และที่ประชุมทราบ 2 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
02 เม.ย. 2567 0
นายธนวัช ภูเก้าล้วนแสดงความยินดีท่านอัสนาวีมุคุระผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาฯ
นายธนวัช ภูเก้าล้วน เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีแด่ท่านอัสนาวี มุคุระ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี 2 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ นายธนวัช ภูเก้าล้วน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวนพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีแด่ท่านอัสนาวี มุคุระ ในโอกาสได้รับความกรุณาจากท่านจุฬาราชมนตรีแต่งตั่งให้ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ เป็นหนึ่งในคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และในโอกาสรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ ได้นำปัจจัยมอบแด่ท่านเพื่อละศีลอดในโอกาสรอมฎอนเดือนอันประเสริฐนี้ และได้ร่วมพุดคุยหารือนำเสนอโครงการดีๆที่จะได้ดำเนินการให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกันต่อไป พร้อมกันนี้ ได้รับโอกาสเข้าพบปะ กรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มอบอินทผลัม น้ำดื่ม ที่ให้การสนับสนุนด้วยดี ในโอกาสรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ 2 เม ย.2567 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
02 เม.ย. 2567 0
กอจ.กระบี่ สัมพันธ์รอมฎอนการีม ฮ.ศ.1445
ประชุม ละศีลอด ละหมาด รับประทางอาหารร่วมกันวันนี้ กอจ.กระบี่ สัมพันธ์รอมฎอน ฮ.ศ.1445 2 เมษายน 2567.เวลา 18.00-19.30 ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วันนี้หลังเสร็จกับภารกิจประชุมประจำเดือน ในโอกาสรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ. 1445 ได้มีกำหนดศาสนกิจร่วมกัน ละศีลอด ละหมาด รับประทางอาหารร่วมกันวันนี้ กอจ.กระบี่ สัมพันธ์รอมฎอน ฮ.ศ.1445 ดูอาอ์ ร่วมกิจกรรมพบปะและละศีลอดร่วมกับ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุณคณะผู้นำทุกท่านให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการตั่งมั่นทำงานร่วมเป็นอย่างดียิ่ง...และเพื่อเป็นกิจการในงานศาสนาเป็นสำคัญ جزاكم الله خير الجز 2 เม.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
02 เม.ย. 2567 1
ประธาน กอจ.กระบี่ ประธานพิธีมอบประกาศฯ ณ ร.ร.ษะกอฟะห์วิทยพัฒน์
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานพิธีมอบประกาศฯ ณ โรงเรียนษะกอฟะห์วิทยพัฒน์ อ.เมือง กระบี่ 29 มีนาคม 2567.เวลา 08.30-11.30 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ไปเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้จบการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนษะกอฟะห์วิทยพัฒน์ อ.เมือง กระบี่ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประธานพิธี ทำพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้จบการศึกษ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้โอวาท และดูอาอ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรครู นักเรียน และผูปกครอง ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 29 มี.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
29 มี.ค. 2567 0
ประธาน กอจ.กระบี่ เปิดงาน รพ.รวมแพทย์รอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2567
ประธาน กอจ.กระบี่ เป็นประธานเปิดงาน รพ.รวมแพทย์รอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2567 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.40 น ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน รอมฎอนสัมพันธ์ ครอบครัว JRH ฮ.ศ. 1445 ณ โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่ รอมฎอนสัมพันธ์ ปี 2567 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร และแขกให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز ดร.ศิดดิก ลาลีวัล ผอ.รพ.รวมแพทย์ กล่าวต้อนรับกล่าวขอบคุณแขกผู้มาร่วมงาน บาบอ อับดุลลอฮ อาเก็ม บรรยายพิเศษ หัวข้อ heal หัวใจด้วยรอมฎอน ร่วมละศีลอด ร่วมละหมาด ร่วมรับประทานอาหาร และมอบขอบที่ระลึก ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร บุคลากร และแขกให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…. جزاكم الله خير الجز 29 มี.ค.67 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมชาย วงศ์แดง #ฝ่ายงานเลขานุการ รายงาน
29 มี.ค. 2567 0

...
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 605,087